Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОРМИ КРЕДИТУ [ФОРМЫ КРЕДИТА] - спосіб надання кредиту, товарна або грошо-ва форма кредитування.

ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ (ФОРМЫ РАСЧЕТОВ] - форми здійснення безготівкових платежів за товарними і нетоварними опе-раціями. Див. також- Акредитивна фор-ма розрахунків. Акцептна форма роз-рахунків, Безготівкові розрахунки. Роз-рахунки чеками.

ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ [ФОРМЫ РАСЧЕТОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ] - безготівкові розрахунки за зобов'язаннями і вимогами. Здійснюються переважно через банки на підставі кореспон-дентських рахунків. Основними формами є інкасо, акредитив, банківські перекази.

ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ [ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА] - цілеспрямована система заходів з боку виробників товарів, торго-вельних організацій, маркетингових струк-тур, спрямована на збільшення споживан-ня існуючих чи спонукання до споживання нових товарів потенційними покупцями. Основними засобами Ф.п. є реклама това-рів, виробничих і торгових фірм. їх товар-ної і торгової марки, проведення товарних виставок, виставок-продаж товарів, виста-вок-демонстрацій, виставок-дегустацій, конференцій з покупцями і споживачами товарів тощо.

ФОРМУЛЮВАННЯ [ФОРМУЛИРОВАНИЕ] - коротке й точне висловлення думки, поста-новка програми.

ФОРМУЛЯР (ФОРМУЛЯР] - 1. Бланк (картка), куди вносять основні ві-домості про щось (напр., про механізм, його експлуатацію). 2. Торговельний документ, договір, текст якого складений заздалегідь, потребує заповнення тільки окремих рядків та підписання, після чого набуває юридич-ної сили.

ФОРМУЛЯРНЕ ПРАВО [ФОРМУЛЯРНОЕ ПРАВО] - включення в сферу дії громадян-ських прав положень типових договорів, контрактів, надання цим положенням сили законодавчої норми.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ - 1. Надзвичайні, незалежні від до-говірних сторін обставини (стихійне лихо, пожежа, екологічні катаклізми. військові конфлікти), за яких виконання зобов'язань за угодою (контрактом) однією зі сторін чи обома сторонами є повністю або частково неможливими, і тому сторони звільняють-ся від сплати економічних санкцій. 2. На-дзвичайні обставини, які змушують учасни-ків економічних угод діяти інакше, ніж було передбачено раніше.

ФОРСУВАТИ (ФОРСИРОВАТЬ] - прискорювати, приспі-шувати, посилювати, долати.

ФОРТУНА [ФОРТУНА] - 1. У давньоримській міфологи - богиня ви-падку, долі, таланту. 2. Переносно - везін-ня, щасливий випадок, доля.

ФОРУМ [ФОРУМ] - 1. У містах Стародавнього Риму - площа, де відбувались народні збори, при-людні суди, торги. 2. Широкі представниць-кі збори (з'їзд, конференція, конгрес), уро-чисті зібрання.