Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОРВАРДНЕ ПОКРИТТЯ (ФОРВАРДНОЕ ПОКРЫТИЕ] - термінова угода, з допомо-гою якої покупець або продавець валюти страхують себе від непередбаченої зміни валютного курсу.

ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ (ФОРВАРДНЫЕ ОПЕРАЦИИ] -Див. Операції форвардні.

ФОРДИЗМ (ФОРДИЗМ] - система організа-ції потокового виробництва, полягає у масо-вій уніфікації і конвеєризації виробництва, завдяки якій підвищується інтенсивність і ефективність праці. Названа за прізвищем американського промисловця Г.Форда, який запровадив її.

ФОРИНТ [ФОРИНТ] - грошова одиниця Угорщини, дорівнює 100 філерам.

ФОРМА [ФОРМА] - 1. Зовнішній вигляд, обрис чогось. 2. Зовнішній вираз певного змісту. 3. Вираз вартості одного товару в іншому або інших товарах. 4. Вид, устрій, тип, структура чогось (напр.. форма управління, форма оплати. обміну). 5. Однотипний одяг установленого зразка (напр., військового, спортсмена, медика).

ФОРМАЛІЗАЦІЯ [ФОРМАЛИЗАЦИЯ] - 1. В економіко-математичному обчислюванні, економічному аналізі - метод, що полягає у заміні всіх змістовних термінів символами, а всіх змістових підтверджень - відповідними їм послідовностями символів або формулами. 2. Використання певних знаків і символів для відображення і пояснення закономірностей будь-яких процесів, явищ. Є інструментом моделювання і засобом упорядкування знань. Дає змогу встановлювати і фіксувати струк-туру системи управління, порядок її функ-ціонування і елементів, що її створюють.

ФОРМАЛЬНИЙ [ФОРМАЛЬНЫЙ] - 1. Здій-снений, вчинений згідно з законом, існую-чими правилами. нормами. 2. Переносно- зроблений для форми (проформи), про люд-ське око, як-небудь.

ФОРМАТ ДАНИХ [ФОРМАТ ДАННЫХ] - організаційна структура даних на машин-них носіях, що визначається характером програмного й апаратного забезпечення обчислювальних систем.

ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА] - сис-тема використання різних видів облікових реєстрів, що визначає способи, послідовність і техніку бухгалтерських записів. Див. також Журнально-ордерна форма обліку.

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ [ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ] - встановлені державою види власності. В Україні власність існує в таких формах: приватна, колективна, держав-на. Суб'єктами права приватної власності є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колек-тиви орендарів, колективні підприємства, кооперативи, господарські товариства, господарські об'єднання, професійні спіл-ки, політичні партії та інші громадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами. До державної власності належать загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна влас-ність). Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України. Суб'єктами права комунальної власності є адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, місь-ких, селищних, сільських рад народних депутатів. Загальнодержавну власність становлять земля; майно збройних сил, органів державної безпеки; єдина енерге-тична система; система транспорту загаль-ного користування, зв'язку та інформації, що мають загальнодержавне значення, а також Інше майно, що є матеріальною ос-новою суверенітету України і забезпечує П економічний та соціальний розвиток. Об'-єктом права комунальної власності є май-но, що забезпечує діяльність відповідних рад і утворюваних ними органів.