Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОНДОДЕРЖАЛЬНИК (ФОНДОДЕРЖАТЕЛЬ] - 1. За планової економічної систе-ми - вища й середня ланка галузевого і те-риторіального управління, яким виділяють-ся й централізовано розподіляються фонди матеріальних ресурсів для підвідомчих під-приємств і організацій. За умов ринкових відносин така ланка відсутня. 2. Юридична або фізична особа, що є власником цінних паперів.

ФОНДОМІСТКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА [ФОНДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА] - відно-шення вартості основних виробничих фон-дів підприємства до вартості валової продукції, що виробляється зарік. Ф.в. (про-дукції) - це показник ефективності вико-ристання основних виробничих фондів, еко-номічна сторона технічного прогресу, спів-відношення живої та уречевленої праці, що безпосередньо пов'язане з продуктивністю пралі та трудовими ресурсами.

ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ (ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ] - вартість основних виробни-чих фондів, що припадає на одного праців-ника. Ф. визначають діленням середньоріч-ної вартості діючих основних виробничих фондів на середньоспискову кількість пра-цівників в одній найбільшій зміні.

ФОНДУВАННЯ [ФОНДИРОВАНИЕ] - сис-тема централізованого планового розподілу матеріальних ресурсів (сировини, матеріа-лів, палива, обладнання), яка мала місце при централізованих планових економічних від-носинах. Є антиподом ринку і не має місця в ринкових відносинах.

ФОР [ФОР] - означає те саме, що і франко-вагон, тобто що продавець за свій рахунок оплачує вартість перевезень, митні витрати, страху-вання; бере на себе ризик загибелі чи псу-вання-товару до моменту перетину вантажем лінП борту судна під час завантаження.

ФОРА [ФОРА] - пільга, перевага, що надається сильнішим слаб-шому.

ФОРВАРД [ФОРВАРД] - форма термінових розрахунків, що здійснюються не пізніше як через два робо-чих дні після укладення угоди. Як правило, форвардні угоди укладаються банками, тор-говельно-промисловими фірмами з метою уникнути збитків від зміни курсу валют, цін тощо.

ФОРВАРДНА ІНТЕРВЕНЦІЯ (ФОРВАРДНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ] - операції, що здій-снюються центральним банком на форвар-дному ринку з метою зміни курсу національ-ної валюти країни в угодах, за якими розра-хунки проводяться готівкою, або для впли-ву на ставки процента за терміновими уго-дами у національній валюті.

ФОРВАРДНА МАРЖА [ФОРВАРДНАЯ МАРЖА] - різниця (дисконт або премія) між кур-сом валюти в угодах за готівку (спот) і кур-сом валюти в угодах на певний строк.

ФОРВАРДНА УГОДА (ФОРВАРДНАЯ СДЕЛКА] -Див. Угода форвардна.