Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОНД СТАБІЛІЗАЦІЇ [ФОНД СТАБИЛИЗАЦИИ] - 1. Грошовий фонд, що форму-ється під керівництвом уряду для забез-печення стійкості в економіці держави, на-самперед у ключових її галузях, для запо-бігання негативним явищам в економічних процесах, для підтримки найважливіших соціально-економічних програм. 2. Форму-вання коштів для надання тимчасової фі-нансової допомоги підприємствам, в основ-ному у формі кредитів за пільговими про-центами. 3. Резерв коштів або товарів, що створюється з метою запобігання різкій змі-ні цін через скуповування (продаж) певних товарів у разі зниження (підвищення) цін.

ФОНД СТАТУТНИЙ [ФОНД УСТАВНОЙ] - Див. Статутний фонд.

ФОНДИ ЕКСПОРТНІ [ФОНДЫ ЭКСПОРТНЫЕ] - певна частина товарних ресурсів, що нагромаджується для забезпечення своєчасних експортних поставок товарів відповідно до міжнародних контрактів. Див. також Експортний фонд.

ФОНДОВА БІРЖА [ФОНДОВАЯ БИРЖА] - Див. Біржа фондова.

ФОНДОВИЙ [ФОНДОВЫЙ] - той, що сто-сується фонду (напр., капітал, вкладений у цінні папери,-акції, облігації, векселі; фон-дова біржа -ринок цінних паперів).

ФОНДОВИЙ АРБІТРАЖ [ФОНДОВЫЙ АРБІТРАЖ] - біржова спекулятивна операція, яка полягає у придбанні цінних паперів на одному ринку і їх продажу на іншому з ме-тою отримання прибутку в результаті кур-сової різниці.

ФОНДОВИЙ ДЕРИВАТИВ [ФОНДОВЫЙ ДЕРИВАТИВ] -Див. Дериватив.

ФОНДОВІ АРБІТРАЖНІ УГОДИ [ФОНДОВЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СДЕЛКИ] -біржо-ві угоди, що передбачають операції одночас-ної купівлі та продажу цінних паперів за різ-ними курсами, операції одночасного укла-дання угод на біржовому та позабіржовому ринках, на біржових ринках різних країн чи регіонів, угоди, що враховують різницю між курсами бірж через відмінність часових по-ясів, а також купівля права підписки на цін-ні папери чи конвертацію цінних паперів з їх одночасним продажем.

ФОНДОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ [ФОНДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ] - операції з цінними паперами, що їх проводять банки: купівля і продаж цінних паперів, кредитування під заставу цінних паперів, розміщення випу-щених цінних паперів, купівля і продаж цін-них паперів на фондовому ринку за доручен-ням і за кошти клієнтів, розпорядження цін-ними паперами клієнтів за їх дорученням.

ФОНДОВІДДАЧА [ФОНДООТДАЧА] - від-ношення вартості річного обсягу виготовле-ної продукції до вартості основних виробни-чих фондів. При цьому чисельник визнача-ють за методикою обчислення обсягу вало-вої продукції, а в знаменник включають лише діючі основні фонди. Показник Ф. обернений показникові фондомісткості [див. Фондомісткість виробництва). Збільшення виходу продукції з наявних ос-новних фондів - фондовіддача - досяга-ється шляхом підвищення коефіцієнта змін-ності роботи машин і устаткування, змен-шення простоїв машин і агрегатів, забезпе-чення приросту виробничих потужностей, у першу чергу за рахунок технічного пере-оснащення підприємств, модернізації ус-таткування, заміни морально застарілої техніки.