Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ (ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА] - загальна сума коштів, витрачена протягом певного часу підприємствами й організаціями на заробітну плату основно-го виробничого персоналу, а також оплату праці працівників, що не включені у штат підприємства, але зайняті в основному ви-робництві. У Ф.о.п. входять преміальні вип-лати і доплати працівникам, а також ком-пенсаційні виплати.

ФОНД ОФШОРНИЙ [ФОНД ОФФШОРНЫЙ] - інвестиційні фонди, що розміщені в офшорних фінансових центрах і пропону-ють іноземним інвесторам податкові пільги.

ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ [ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ] - створений урядом США для підтримки розвитку малих та середніх приватних підприємств шляхом інвестування капі-талів. Щоб забезпечити зміцнення цих підприємств і їхню конкурентоспромож-ність, Фонд надає підтримку здійсненню проектів ноу-хау, системи управлінської інформації, допомагає в комплектуванні персоналом. Окрім того. Фонд надає пози-ки безпосередньо малим приватним підпри-ємствам або окремим підприємцям.

ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ У НОВИХ ЗАХІДНИХ НЕЗАЛЕЖНИХ КРАЇНАХ [ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВЫХ ЗАПАДНЫХ НЕЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ] - інвестиційний фонд з початко-вим капіталом 150 млн доларів США, нада-них урядом США. Фонд створено з метою підтримки розвитку малих і середніх при-ватних підприємств шляхом вкладення ка-піталу. Фонд ще надає такі послуги: передан-ня інформаційних систем управління, ноу-хау, корпоративне управління, комплекту-вання штату працівників, сприяє створен-ню нових робочих місць, залученню в еконо-міку капіталу іноземних приватних інвес-торів. Він також здійснює фінансування ма-лих та середніх підприємств України у формі внесків до статутного фонду. Інвестиції до статутного фонду здійснюються шляхом купівлі звичайних або привілейованих акцій. Відділ кредитування малого підприємництва є окремим Фондом, який діє під керівництвом \Уе8Їегп N18 Епїегргізе Гипгі. Фонд зосе-реджує увагу на тих секторах економіки, які, на думку спеціалістів Фонду, мають потен-ціал росту та можливість створювати продук-тивні робочі місця. Пріоритетними для співпраці є харчова промисловість, вироб-ництво будівельних матеріалів, виробництво запчастин для автомобілів та агробізнес.

ФОНД ПОЗИЧКОВИЙ [ФОНД ССУДНЫЙ] - грошовий фонд банку, кредитної організа-ції, в якому зосереджені кредитні ресурси.

ФОНД РЕЗЕРВНИЙ [ФОНД РЕЗЕРВНЫЙ]- один із видів бюджетних резервів, кошти якого призначені для забезпечення невід-кладних витрат на заходи, які не могли бути передбачені при затвердженні бюджетів або викликані надзвичайними обставинами (напр., стихійним лихом).

ФОНД РИЗИКУ [ФОНД РИСКА] - частина прибутку (доходу) грошових і матеріальних ресурсів підприємства, фірми, що створю-ється для наступного використання у разі виникнення тимчасових фінансових та ін-ших труднощів для їх ліквідації чи зменшен-ня власними силами.

ФОНД РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА [ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА] - один із фон-дів економічного стимулювання, який ство-рюється на підприємствах (в організаціях) з метою прискорення технічного переосна-щення, модернізації і реконструкції вироб-ництва. Створюється за рахунок відраху-вань від прибутку за встановленими норма-тивами, частини амортизаційних відраху-вань, виторгу від реалізації надлишкового майна, що входить до складу основних фондів, та інших надходжень.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ] - один із фон-дів економічного стимулювання підпри-ємств, призначений для розвитку їхньої со-ціальної сфери. Створюється за стабільни-ми нормативами від прибутку (доходу), що залишається у їхньому розпорядженні.

ФОНД СПОЖИВАННЯ [ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ] - частина національного фонду, яку спрямовують на поточне споживання пра-цівників, зайнятих у виробництві, немате-ріальній сфері, включаючи управління та оборону.