Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФОНД ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ [ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ] - грошові ресурси підприємств, установ, організацій, призначені для підви-щення колективної і особистої зацікавленос-ті працівників у розвитку виробництва і соціальної сфери, підвищення ефективнос-ті виробництва.

ФОНД ЄВРАЗІЯ [ФОНД ЕВРАЗИЯ] - засно-ваний у 1993 р. на кошти, надані Аген-тством США з міжнародного розвитку. Ос-новна мета - сприяти зміцненню демокра-тії і ринкової економіки в молодих незалеж-них країнах; напрямки діяльності - розви-ток підприємництва, підготовка фахівців у галузі бізнесу й управління, освіти і дослі-дження в галузі економіки, державне управ-ління і розвиток місцевого самоврядування, електронні засоби зв'язку, сприяння розвит-кові правової держави. Фінансовані Ф.Є. проекти передбачають розвиток приватно-го підприємництва, особливо у сфері мало-го бізнесу: навчання і консультування під-приємців, створення бізнес-асоціацій, під-тримка реформ у галузі законодавства й еко-номічної політики та ін. Проекти включають розробку навчальних планів і програм для університетів, підготовку методичних по-сібників, організацію короткострокових курсів з банківської справи, торгівлі нерухо-містю, агробізнесу тощо. Пріоритетними для фінансування Ф.Є. є проекти, спрямо-вані на розробку і вдосконалення державних механізмів підтримки приватного бізнесу, зокрема нормативно-правової бази під-тримки підприємництва, спрощення реєс-траційного процесу і звітності; створення умов для розвитку приватного сектора, а також співпраці і партнерства підприєм-ницьких, державних і громадських струк-тур. Для підприємців, існуючих і потенцій-них, надаються конкретні послуги з ефек-тивного ведення бізнесу, консультаційна підтримка з юридичних питань, ведення бухгалтерської звітності, оподаткування, пошуку джерел фінансування, проведення тренінгів для навчання менеджменту і біз-несу, планування, бухгалтерського обліку. Фонд здійснює підтримку місцевого бізнесу за умови, що результатами конкретного проекту скористається не одна установа, а цілий ряд підприємств і установ, тому він не надає гранти окремим підприємствам у вигляді інвестиційного капіталу або для придбання обладнання їхніми власниками.

ФОНД ЄВРАЗІЯ, КРЕДИТНА ПРОГРАМА ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ [ФОНД ЕВРАЗИЯ, КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА] - основною метою є надання кредитів для малих підприємств з кількістю працюючих до 100 осіб, що займаються ви-робництвом товарів чи наданням послуг. Максимальна сума кредиту- 100 0001180, термін погашення - до 24 місяців, процен-тна ставка - 18 % річних. Гарантією має бути майнова застава або майнове поручи-тельство. Обов'язковою умовою є власні вкладення компанії в проект.

ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ [ФОНД ЗАНЯТОСТИ] - спеціальний державний фонд сприяння зайнятості населення, створений для фінан-сування заходів, передбачених програмами зайнятості населення: професійне навчан-ня вивільнених працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню, організа-ція додаткових робочих місць, виплати допомоги з безробіття, професійна орієнта-ція населення.

ФОНД ЗАМІЩЕННЯ (ФОНД ЗАМЕЩЕНИЯ] - частина суспільного продукту, спрямованого на відновлення зношених у процесі створення матеріальних благ засо-бів виробництва. Ф.з. втілює минулу працю, перенесену конкретною працею із зношених
засобів виробництва. Для заміщення вироб-ничих фондів із валового національного продукту виокремлюються засоби вироб-ництва, які за потужністю відповідають зно-шеним засобам виробництва. В умовах НТР зношені засоби виробництва заміщуються більш досконалими засобами праці, ліпши-ми за якістю предметами праці. Вартісною формою фонду заміщення є амортизацій-ний фонд і вартість спожитих оборотних фондів.

ФОНД КАПІТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ООН (ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ООН] - фонд, заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1960 р. з метою забезпечення надан-ня позичок за низькими процентами або асигнувань інноваційного капіталу для кра-їн, що розвиваються. Основу ресурсів фон-ду складають добровільні внески.

ФОНД МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ [ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ] - один із фондів економічного стимулювання працівників державних підприємств з ме-тою створення матеріальних стимулів під-вищення ефективності праці.

ФОНД НАГРОМАДЖЕННЯ [ФОНД НАКОПЛЕНИЯ] - частина національного доходу, що спрямовується на розширене відтво-рення, розвиток матеріальної бази невироб-ничої сфери, на інші капітальні вкладення, приріст запасів і резервів в економіці країни.

ФОНД НОУ-ХАУ (ФОНД НОУ-ХАУ] - фонд є британською програмою двосторонньої технічної допомоги країнам Центральної та Східної Європи і Середньої Азії. Мета П - підтримка процесу переходу до плюраліс-тичної демократії та ринкової економіки. Фонд працює переважно на обласному рів-ні, менше - на загальнонаціональному, зо-середжуючи основну увагу на сільському господарстві, енергетиці, фінансових послу-гах, поліпшенні управління та сприянні роз-витку малого та середнього підприємниц-тва. Підтримує проекти охорони навколиш-нього середовища через Економічний Ф.н.-х. та співпрацю в галузі охорони громад-ського здоров'я через схему малих грантів. В Україні програма Фонду реалізується у Київській, Донецькій та Одеській областях і з обмеженою активністю -у Львові, Луган-ську, Харкові. Нині Фонд приділяє посильну увагу соціальним аспектам реструктуриза-ції вугільної промисловості та сільського господарства. Майбутньою стратегію Ф.н.-х. для України є поліпшення управління економікою, сприяння проведенню клю-чових структурних реформ, вдосконалення державної адміністрації на центральному та місцевих рівнях, створення більш сприятли-вого середовища для приватного сектора, надання допомоги в сфері управління об'єк-тами соціальної сфери.

ФОНД ОБІГУ [ФОНД ОБРАЩЕНИЯ] - кош-ти торговельних, постачальницьких і збу-тових організацій, а також частина коштів промислових підприємств, що використову-ються у сфері обігу. Ф.о. становить частину оборотних засобів підприємства, які обслу-говують процес руху товарів через сферу товарного обігу до споживача. Інша частина оборотних коштів обслуговує стадію ви-робництва і у Ф.о. не входить. Ф.о. склада-ється із грошових засобів на розрахунково-му рахунку підприємства, у касі і на акре-дитиві; дебіторської заборгованості; із залишків готової і реалізованої продукції, яка є на складі готової продукції, або відван-таженої покупцям, але ще не оплаченої ними. Ф.о. забезпечує безперервність про-цесу відтворення товарів та послуг.