Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

...ФОБІЯ [...ФОБИЯ] - у складних словах відпові-дає поняттям "нетерпимість", "боязнь", "не-любов", "ненависництво" (напр., гідрофобія).

ФОЙЄ [ФОЙЕ] - зал у видовищному закладі, де перебувають глядачі, учасники зборів до початку вистави, зборів, конференції.

ФОЛІО [ФОЛІО] - 1. Права й ліва сторінки у бухгалтерських рахункових книгах, що мають той самий порядковий номер. 2. Формат книги або журналу розміром у паперовий аркуш або в половину аркуша.

ФОЛЛІС [ФОЛЛИС] - у Стародавньому Римі - торбинка з монетами, пізніше цю назву одержала дрібна мідна монета. Від слова "фолліс" походить назва арабської старовинної мо-нети фєльс. а також сучасної розмінної мо-нети ряду арабських держав - філе.

ФОНД [ФОНД] - 1. Запаси, ресурси, нагромаджен-ня, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджа-ється грошовим чи матеріальним Ф. Може функціонувати на громадських засадах, але обов'язково має бути юридичною особою. Створюється для сприяння певним видам діяльності, соціальним групам людей (нау-кові Ф., благодійні Ф. тощо).

ФОНД АМОРТИЗАЦІЇ [ФОНД АМОРТИЗАЦИИ] - фонд грошових ресурсів, що форму-ється за рахунок амортизаційних відраху-вань і призначений для відтворення основ-них фондів. Величину фонду амортизації обчислюють множенням балансової вартос-ті основних фондів на норму амортизації. Див. також Амортизаційний фонд.

ФОНД ВІДШКОДУВАННЯ [ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ] - частина сукупного суспільного продукту, яка спрямовується на заміщення витрачених засобів виробництва і мусить бути відшкодована виробництву для його подальшого функціонування.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ [ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ] -створено відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 1998 р. "Про заходи по захисту прав фізичних осіб - вкладників комерцій-них банків України". Згідно з положенням, фонд є юридичною особою, функціонує як державна, економічно самостійна, спеціалі-зована організація. Він Гарантує кожному вкладнику комерційного банку, який спла-чує збори у фонд відшкодування за вкладом, включаючи проценти, у розмірі вкладу, але не більше 500 грн. за станом на день. коли вклад став недоступним. Рішення про вип-лату вкладів приймає Національний банк України після вивчення ситуації.

ФОНД ГРОШОВОГО РИНКУ [ФОНД ДЕНЕЖНОГО РЫНКА] - фінансовий посеред-ник, що займається купівлею-продажем урядових цінних паперів і пропонує послу-ги щодо обслуговування чеків для своїх ак-ціонерів.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА [ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА] - орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми перетворення держав-них підприємств в акціонерні товариства й підприємства, засновані на інших формах власності. В Україні створений у 1990 р.