Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІФО [ФИФО] - 1. Метод бухгалтерського обліку товарно-ма-теріальних запасів за ціною першої виготов-леної партії товару або першої партії товару (матеріалів, сировини, напівфабрикатів то-що), яка надійшла. 2. Метод обчислення про-центів у разі дострокового вилучення частини вкладу з банку. Полягає в тому, що вилученою вважається сума, яку було внесено першою.

ФЛАТ [ФЛАТ] - 1. Біржовий термін - "без калькуляції процентів", бо проценти вже увійшли в курс акцій. 2. У тор-говельних операціях означає "як є" (англ. аз із). 3. Стосовно ринку-невигідний, без до-ходу. 4. Друкарський папір окремими арку-шами, не в рулонах.

ФЛІПЕР [ФЛИППЕР] - особа, що продає акції відразу ж після їх покупки, здійснює короткострокові фінансові операції.

ФЛОППІ-ДИСК [ФЛОППИ-ДИСК] -Див. Дискета.

ФЛОРИН (ФЛОРИН] - 1. Золота монета Флоренції із зображенням лілеї (XII-XVI ст.), а також золоті монети різної ціннос-ті у Франції (ХІІІ-ХIV ст.). 2. Срібна монета Флоренції (ХIII-ХIV ст.), а також Англії, по-чинаючи з 1849 р. 3. Французьке й італій-ське найменування гульдена.

ФЛОТ [ФЛОТ] - 1. Сукупність суден однакового призначення (морський, річковий, військовий, промисловий, рибо-ловний, торговельний). 2. Сукупність лі-тальних апаратів певної держави - літаків, гелікоптерів.

ФЛУКТУАЦІЯ [ФЛУКТУАЦИЯ] - 1. Коливання обмін-ного курсу. 2. Багаторазова зміна значення величини, розмах її коливань.

ФЛЮГЕР [ФЛЮГЕР] - 1. Пристрій, яким визначають напрям і швидкість вітру. 2. Переносно - непостій-на людина, яка швидко змінює свої погля-ди, дії, підлаштовуючись під обставини з метою отримання певних вигод, зручнос-тей, кон'юнктурник.

...ФОБ [...ФОБ] - у складних словах відповідає поняттям "не-терпимий", "супротивник", "ненависник" (напр., англофоб).

ФОБ [ФОБ] - зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець-товару (постачальник) зобов'яза-ний своїм коштом поставити товар на борт транспортного судна і сплатити всі інші вит-рати-митні збори, страхові збори, відван-тажувальні витрати. А покупець своїм кош-том має зафрахтувати судно, забезпечити вивантаження товару і перевезення до місця наступного зберігання і продажу.