Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІРМА ДОЧІРНЯ [ФИРМА ДОЧЕРНЯЯ] - формально незалежна підприємницька структура, що має право юридичної особи, однак контрольний пакет акцій належить іншій (материнській) компанії, яка визначає основні напрями діяльності.

ФІРМОВА НАЗВА (ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ] - назва фірми, під якою вона офіційно виступає в економічних операціях. Як правило, це не тільки назва фірми, а й відображення головного напряму її діяльнос-ті та організаційно-правової структури. Ф.н. дає можливість виокремити її серед інших.

ФІРМОВИЙ ЗНАК [ФИРМЕННЫЙ ЗНАК] - зареєстрована символіка товарів певної фір-ми, підприємства, що відрізняє їх від про-дукції інших підприємств, фірм. Власник товарного знака має виключне право на його використання. Це право охороняється законом. Див. також Торгова марка.

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ [ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ]- сукупність інформативних, ілюстративних, мовнотекстових, музично-звукових, кольо-рово-освітлювальних та інших засобів впли-ву на інформаційний простір і споживачів товарів та послуг, які позитивно відрізняють організацію власника даного Ф.с. від інших подібних. Його складовими є товарний знак, фірмова марка, шрифт, графічні зображен-ня, логотипи тощо.

ФІСК [ФИСК] - 1. Державна скарбниця. 2. Сховище грошей, коштовностей, інших матеріальних цін-ностей.

ФІСКАЛЬНА МОНОПОЛІЯ [ФИСКАЛЬНАЯ МОНОПОЛИЯ] - одна з форм непрямого оподаткування, що виникає з виключного права держави на виробництво й продаж будь-якого товару масового споживання з метою нагромадження бюджетних коштів.

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА [ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА] - політика уряду щодо оподат-кування, державних витрат, державного бюджету, спрямована на усунення інфляцій-них процесів, підвищення зайнятості насе-лення. Є складовою економічної політики держави.

ФІСКАЛЬНЕ МИТО [ФИСКАЛЬНАЯ ПОШЛИНА] - мито, що вводиться урядом для збільшення надходженьу державний бюджет.

ФІСКАЛЬНІ ДОХОДИ (ФИСКАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ] - доходи державної скарбниці, дер-жавного бюджету. У вужчому значенні - доходи від державних фіскальних монопо-лій (винної, горілчаної, тютюнової).

ФІТО... [ФИТО...] - у складних словах вказує на зв'я-зок з поняттями "рослина", "рослинний світ" (напр., фітобіологія, фітопатологія).