Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНЕ [ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЕ] - Див. Бю-джетне фінансування.

ФІНАНСУВАННЯ ВЕНЧУРНЕ [ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕНЧУРНОЕ] -форма фінан-сування капіталу, пов'язана з підвищеним ризиком, за якої кредит надається не під проценти, а під певну частку приросту ка-піталу чи під частку акціонерного капіталу майбутнього підприємства.

ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ (ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - процес надання і витрачання грошових коштів на здійснен-ня капітальних вкладень, які за джерелами фінансування поділяються на централізо-вані, що фінансуються за рахунок коштів, обсяг яких визначається у фінансових пла-нах, затверджених у централізованому по-рядку, й нецентралізовані, які фінансують-ся за рахунок коштів, нагромаджених без-посередньо у підприємствах.

ФІНАНСУВАННЯ ПРЯМЕ [ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЯМОЕ] - спосіб фінансування, коли заощаджені кошти власника спрямо-вуються до позичальника без участі фінан-сових посередників.

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНЕ [ФИНАНСИРО-ВАНИЕ ОБЩЕЕ] -Див. Спільне фінансу-вання.

ФІНАНСУВАННЯ ЦІЛЬОВЕ [ФИНАНСИРО-ВАНИЕ ЦЕЛЕВОЕ] - Див. Цільове фінан-сування.

ФІНІНСПЕКТОР [ФИНИНСПЕКТОР]-Див. Інспектор фінансовий.

ФІНТ [ФИНТ] - уда-ваний рух, удаваний випад, навмисне ухи-ляння від чогось.

ФІО [ФИО] - умова "ІНКО-ТЕРМС", за якою вартість вантажно-розван-тажувальних робіт віднесено на рахунок вантажовідправника або власника судна.

ФІРМА [ФИРМА] - об'єднання під-приємців, первинний осередок виробничої чи комерційно-підприємницької діяльності. Юридична особа, що здійснює свою діяль-ність для задоволення певних потреб сус-пільства і одержання прибутку. Залежно від ступеня концентрації виробництва і капіта-лу, форм власності Ф. можуть бути коопера-тивні, приватні, державні, мішані та з іно-земним капіталом (спільні), у вигляді ма-лих. середніх і великих підприємств.