Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ [ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ] - показники результатив-ності фінансової діяльності підприємниць-кої структури і, у першу чергу, використан-ня фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов'язані з нагро-мадженням і використанням грошових фон-дів. Відношення власного капіталу до за-гальної балансової суми капіталу організації відбиває ступінь фінансової незалежнос-ті організації.

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ (ФИНАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ] - кошти, зарезервовані державою, підприємствами, об'єднаннями, фірмами, організаціями для забезпечення непередба-чених витрат, спеціальних потреб, усунен-ня тимчасових фінансових труднощів і за-безпечення нормальних умов діяльності.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ [ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ] - результати господарської діяльності підприємств (установ, організа-цій) усіх форм власності в цілому або окре-мих ланок їх роботи, виражені в грошовій формі. Визначають їх порівнянням суми витрат з одержаними доходами. Залежно від співвідношення витрат і доходів Ф.р. мо-жуть бути у вигляді прибутків або збитків.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ [ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ] -Див. Ресурси фінансові.

ФІНАНСОВІ УМОВИ [ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ] -умови економічного, політично-го, соціального, організаційного, методич-ного характеру, за яких функціонує фінан-сова система і здійснюються фінансові опе-рації.

ФІНАНСОВІ Ф'ЮЧЕРСИ [ФИНАНСОВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ] -довгострокові, строкові бір-жові угоди. контракти, пов'язані з купівлею і продажем валюти, цінних паперів.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ (ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ] - 1. Сукупність фінансово-кре-дитних відносин, на основі яких забезпечу-ється утворення і використання фондів гро-шових ресурсів для функціонування народ-ного господарств^. 2. Сукупність фінансово-кредитних.установ, що акумулюють, розпо-діляють і перерозподіляють відповідні фон-ди коштів у народному господарстві. Ф.-к.с.У. складається з фінансів підприємств і. галузей народного господарства, державно-го бюджету, місцевих бюджетів, страхуван-ня соціального, майнового і особистого, по-забюджетних фондів, банківського, держав-ного і міжнародного кредиту. Загальне ке-рівництво Ф.-к.с.У. здійснює Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України. Безпо-середньо керує фінансовою системою Мініс-терство фінансів України і Казначейство .України, кредитною системою - Управлін-ня Національного банку України. Міністер-ство фінансів України має в кожній області, місті і районі відповідні фінансові відділи при місцевих державних адміністраціях. Кожний фінансово-кредитний орган підпо-рядкований місцевому органові державної влади, а також вищестоящій установі своєї системи. Таке подвійне підпорядкування за-безпечує єдине керівництво всією роботою фінансово-кредитних органів зверху донизу, єдину спрямованість їхньої діяльності.

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ [ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ] - державні і приватні комерційні організації, що здійснюють фінансові операції з креди-тування, депонування вкладів, ведення роз-рахункових рахунків, купівлі і продажу цін-них паперів і валюти, надання фінансових послуг та ін. Основними фінансово-кредит-ними інститутами є банки, крім того - фі-нансові компанії, інвестиційні фонди, ощад-ні каси, пенсійні фонди, страхові компанії, позичкові фонди.

ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА (ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА] - статутна або договірна юридична особа, створена шляхом об'єднання промисловими підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності май-на, фінансових ресурсів, які передаються у власність, в управління Ф.-п.г., зокрема до-вірче. Головною організацією Ф.-п.г. може бути виробнича структура, банк, фінансо-ва компанія. До відання груп передається право управління виробничою, науковою, фінансовою та комерційною діяльністю учасників цих груп.

ФІНАНСУВАННЯ (ФИНАНСИРОВАНИЕ] - забезпечення фінансовими ресурсами еко-номіки держави, соціальних потреб і прог-рам, виробництва продукції, науково-тех-нічних досліджень, будівництва і переоблад-нання підприємств, а також утримання бю-джетних організацій. Джерелами Ф. є влас-ні нагромадження підприємств (прибуток, амортизаційні відрахування) та кошти дер-жавного бюджету.