Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК [ФИНАНСОВЫЙ ПОСРЕДНИК] - інститут (устано-ва) типу банку, страхової компанії, кредит-ної спілки або позичкового фонду, що отри-мує готівку від постачальників капіталу та інвестує її.

ФІНАНСОВИЙ РИЗИК [ФИНАНСОВЫЙ РИСК] - 1. Ризик, який бере на себе пози-чальник чи страхова компанія, надаючи позики, кредити, інвестиції або Гарантії на їх забезпечення у разі неможливості креди-тоодержувача сплатити або своєчасно спла-тити свої боргові зобов'язання. 2. Ризик, який бере на себе експортер, не маючи пов-них Гарантій одержання своєчасної оплати або оплати взагалі вартості експортованих товарів.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК [ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК] - соціально-економічні умови формування пропозиції фінансово-гро-шових ресурсів, а також умови їх реалізації, використання і відтворення. Ємність фінан-сового ринку визначається сумою банків-ського фінансового капіталу, капіталів фінансових страхових організацій, залу-чених до кредитно-фінансових операцій, а також вільних коштів юридичних і фізич-них осіб, що становлять загальну суму про-позиції кредитних ресурсів, а також обсяга-ми попиту на кредитні ресурси - потребою виробничих, невиробничих та інших ком-паній, організацій і установ у кредитних позичкових та інвестиційних ресурсах.

ФІНАНСОВИЙ РІК [ФИНАНСОВЫЙ ГОД] - період, на який розробляється і протягом якого діє державний бюджет. Ф.р. може не збігатися з календарним.

ФІНАНСОВИЙ СТАН [ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ] -стан економічного суб'єкта (дер-жави, регіону, підприємства, фірми, підпри-ємця, сім'ї), що характеризується наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченням грошовими засобами, необхідними для господарської діяльності та здійснення грошових розрахунків з іншими суб'єктами.

ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ [ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ] - економічні зв'язки, взає-мовідносини, виражені у грошовій формі.

ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА] - зобов'язання, зумовлені договірно-фінансовими відноси-нами підприємств, компаній, фірм (обов'яз-кові платежі, розрахунки тощо).

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ [ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ] - т. зв. "портфельні інвес-тиції", що вкладаються у акції, облігації та інші цінні папери, а також розміщення ка-піталу в банках.

ФІНАНСОВІ ІННОВАЦІЇ [ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ] - методи, що застосовують-ся фірмами з метою здійснення операцій з новими видами фінансових активів або у вигляді нових операцій з діючими активами, що дають можливість ефективніше вико-ристовувати фінансові ресурси компаній.

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ [ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ] - різноманітні види фінансів ринкової економіки: цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючерси, опціони тощо.