Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - сума коштів на рахунку клієнта біржі (з врахуванням при-бутку і збитку за відкритими контрактами, а також комісійних за цими контрактами), яку можна буде одержати в разі їх ліквідації. Звіт про фінансове забезпечення надсила-ється брокерами своїм клієнтам щомісячно.

ФІНАНСОВЕ ПРАВО [ФИНАНСОВОЕ ПРАВО] - галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у сфері фінансо-вої діяльності держави; наука, що вивчає закономірності виникнення і розвитку всіх фінансово-правових норм. Ф.п. охоплює норми, що визначають організацію фінан-сового управління в галузі грошового обігу, кредитування та розрахунків, грошових до-ходів і витрат підприємств і окремих галу-зей народного господарства, державних до-ходів: податків (податкове право), держав-них видатків і фінансування, державного кредитування, бюджету (бюджетне право), фінансового контролю та ін. Суб'єктами фі-нансових правовідносин є держава, підпри-ємства (установи, організації) всіх форм власності, а також громадяни. Їхні права та обов'язки визначаються фінансово-право-вими нормами. Джерелами Ф.п. є Консти-туція України та чинне законодавство.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ КОМПАНІЇ [ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОМПАНИИ] - обов'язкова форма звіту компанії, фірми, яка передба-чена законодавством більшості країн світу. Він містить фінансовий баланс за звітній період, звіт про прибутки і збитки компанії, зведену доповідь керівництва компанії. Фі-нансовий звіт подається на розгляд зборів акціонерів і на вимогу державних фінансо-вих органів.

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ (ФИНАНСОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ] - Див. Інжині-ринг фінансовий.

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ [ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ] - грошовий капітал.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ [ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ] - 1. Контроль за веден-ням фінансової документації, її відпо-відності встановленим нормам і правилам.
2. Контроль за дотриманням законів і нор-мативних актів при здійсненні фінансових операцій, угод юридичними і фізичними особами.

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ [ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ] -Див. Лізинг фінансовий.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ [ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ] - складова господар-ського механізму, являє собою сукупність форм і методів створення та використання фондів фінансових ресурсів з метою забез-печення потреб державних структур, госпо-дарських суб'єктів і населення. Складовими фінансового механізму є фінансові по-казники, нормативи, ліміти і резерви, фі-нансове планування, прогнозування, управ-ління фінансами. За допомогою фінансово-го механізму здійснюють розподіл і пере-розподіл створюваного в державі валового внутрішнього продукту.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК [ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ] -Див. Облік, фінансовий.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН [ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН] - програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об'єднання, під-приємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу прибутків і витрат.