Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІНАНСОВА ГРУПА [ФИНАНСОВАЯ ГРУППА] - міжгалузевий монополістичний про-мислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об'єднання організацій, фірм. об'єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійснення спільних великих інвестиційних проектів, підвищення ефек-тивності їх використання, закріплення і по-ширення своїх позицій на ринку. Всі члени групи зберігають свої права юридичної осо-би, а управління здійснюється колегіальне.

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА [ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА] - Див. Платіжна дисципліна.

ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ [ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ] - Див. Інтеграція фінан-сова.

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ [ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ] - фінансова організація, що
здійснює фінансові операції з надання кре-дитів. у т. ч. й інвестиційних, за рахунок за-лучення вільних коштів юридичних і фізич-них осіб. Кредити, позики, інвестиції нада-ються на комерційних засадах.

ФІНАНСОВА КРИЗА (ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС) - глибокий розлад державної фінан-сової, грошової системи, що, насамперед, проявляється у занадто великій невідповід-ності доходів бюджету і його видатків, неста-більності і падінні валютного курсу націо-нальної грошової одиниці, взаємних непла-тежах економічних суб'єктів, невідповіднос-ті в обігу грошової маси вимогам закону гро-шового обігу.

ФІНАНСОВА МОНОПОЛІСТИЧНА ГРУПА [ФИНАНСОВАЯ МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА] - організаційна форма розвитку фінансового капіталу та панування фінан-сової олігархії. У фінансову монополістичну групу об'єднується монополістичний капі-тал промисловості, торгівлі, банківської сфери, страхування тощо. Ф.м.г. утворю-ється переважно навколо великого банку, інших фінансових інститутів.

ФІНАНСОВА ОЛІГАРХІЯ [ФИНАНСОВАЯ ОЛИГАРХИЯ] - нечисленна група найбіль-ших і найбагатших монополістів, які уособ-люють панування фінансового капіталу. Ф.о. утворюються на основі зрощування промислових і фінансових монополій. Мето-ди їхнього панування - це особиста унія, довгострокові зв^язки і система участі.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА [ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА] - частина економічної політи-ки держави, уряду; курс, що виявляється у використанні державних фінансових ресур-сів. регулюванні доходів і видатків, форму-ванні і використанні державного бюджету, у податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, у регулюванні курсу наці-ональної валюти.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА [ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА) - сукупність законів, правил, норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави (грошова сис-тема, система фінансових установ). Ф.с. виникла разом з появою держави і нероз-ривно зв'язана з її функціонуванням. За до-помогою Ф.с. держава нагромаджує та ви-користовує кошти для утримання свого апа-рату, а також спрямовує їх на виконання своїх функцій. Ф.с. охоплює грошові відно-сини між державою і підприємствами та організаціями, державою і населенням, між підприємствами і всередині них.

ФІНАНСОВА УСТАНОВА [ФИНАНСОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ] - організація, що здійснює операції з фінансовими ресурсами і регулює фінансові зв'язки і відносини. Є складовою фінансової системи країни - фінансових фондів, банків, страхових компаній, дер-жавних фінансових установ.