Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІЛАТЕЛІЯ [ФИЛАТЕЛИЯ] (фр. philatelie, від грец. phileo - люблю і ateleia - звільнен-ня від оплати, тут - грошові марки) - вив-чення і колекціонування поштових марок та інших знаків оплати поштової кореспонден-ції, а також конвертів, листівок з надруко-ваними марками, знаками сплати пошто-вих послуг.

ФІЛЕР [ФИЛЕР] (фр. fileur, від filer - висте-жувати) - нишпорка, агент таємної поліції.

ФІЛЕР [ФИЛЛЕР] (угор. filler) - розмінна монета Угорщини, дорівнює 1/100 форинга.

ФІЛІАЛ, ФІЛІЯ [ФИЛИАЛ] (від латин. filius- син, filialis - синівський) - відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму діяльність, але, як правило,поза межами розташування основ-ного. Ф. не має відособленого майна і не є юридичною особою.

ФІЛІСТЕР [ФИЛИСТЕР] (нім. Philister) -самовдоволена і обмежена людина з вузь-ким, міщанським кругозором; обиватель, дрібний міщанин.

ФІЛЬЄРА [ФИЛЬЕРА] ( фр. filiere - прис-трій) - особливий вексель, виданий продавцем, у якому пропонується тому, хто його придбав, товар за певну ціну і на певних умовах. Продавець товару (емітент Ф.) віддає вексель держателю Ф. (фільєристу), що представляє інтереси покупця, для про-ведення остаточного розрахунку за угодою. Якщо товар перепродано третій особі, то вексель переходить до третьої особи. Такий перехід називають "відсилкою". Покупець товару "гасить" Ф., коли виплачує фільє-ристу повністю суму коштів за товар, яку останній передає продавцеві.

ФІЛЬЄРИСТ [ФИЛЬЕРИСТ] - держатель фільєри, який представляє інте-реси покупця товару і здійснює остаточний розрахунок за товар.

ФІНАЛ [ФІНАЛ] - 1. Кінець якоїсь події, справи, явища, завершення чогось. 2. Заключна зустріч, з'ясування першого місця у якомусь змаганні. 3. Заключна частина музичного або літературного твору.

ФІНАНСИ [ФИНАНСЫ] - - систе-ма грошових відносин держави, за допомо-гою яких вона здійснює розподіл ВВП і на-ціонального доходу для утворення і викорис-тання грошових фондів на розширене від-творення і задоволення інших потреб сус-пільства.

ФІНАНСОВА БЛОКАДА [ФИНАНСОВАЯ БЛОКАДА] - припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.