Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС [ФИКСИРОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС] - курс валюти, закріплений державою, національ-ним банком, який не підлягає ринковим змінам.

ФІКСОВАНИЙ ПРОЦЕНТ [ФИКСИРОВАННЫЙ ПРОЦЕНТ] - постійна ставка процен-та на банківський кредит, яка встановлю-ється на певний календарний період.

ФІКСОВАНІ ПЛАТЕЖІ (ФИКСИРОВАННЫЕ ПЛАТЕЖИ] - платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підпри-ємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм одержувати диференційний чистий прибуток (інша назва - рентні платежі. Ф.п. вносять деякі підприємства обробних галузей промисловості, рентні платежі - підприємства видобувних галу-зей промисловості.

ФІКТИВНИЙ [ФИКТИВНЫЙ] (фр. fictif від латин, fictio - вигадка) - той, що є фікці-єю, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.

ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ [ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ] -Див. Капітал фіктивний.

ФІКЦІЯ [ФИКЦИЯ] (латин, fictio - вигад-ка) -щось неіснуюче, хибне, вигадане, під-роблене, видаване за дійсне.

ФІЛ, ФІЛС [ФИЛ, ФИЛС] - дрібна розмін-на монета Іраку, дорівнює 1/100 іранського динара; Йорданії- 1/100 йорданського ди-нара та інших країн.

...ФІЛ [...ФИЛ] (грец. filx - друг, товариш, прихильник) -у складних словах відповідає поняттям "любитель", "прихильник" (напр., українофіл, русофіл).

ФІЛАНТРОП [ФИЛАНТРОП] (грец. philanthrop (philanthropos) - людинолюбний) - людина, яка займається благодійністю, бла-годійник.

ФІЛАНТРОПІЯ [ФИЛАНТРОПИЯ] (від грец. philanthrop- людинолюбство) - благодій-ність, допомогаіпокровительство нужденним.