Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФІДУЦІЯ [ФИДУЦИЯ] (від латин. fiducia - угода) - договір, оснований на довірі.

ФІЗИЧНА ОСОБА [ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО] - громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб'єкт цієї ді-яльності. Ф.о. вважаються громадяни сво-єї країни, громадяни інших країн, особи без громадянства, які діють в економіці як са-мостійні фігури, мають право самостійно проводити певні господарські операції, здій-снювати економічні відносини з іншими особами і громадянами, вступати у відноси-ни з юридичними особами. Ф.о. діє від сво-го імені, їм не потрібна реєстрація фірми, підприємства, як це потрібно юридичним особам.

ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ [ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС] -матеріальне зношування машин, устаткування, інструментів, будинків, спо-руд та інших засобів праці під час функціо-нування їх у процесі виробництва. В еконо-мічному відношенні Ф.з. є частиною вар-тості, яку засоби праці поступово пере-носять на виготовлюваний продукт у тій мірі, в якій вони втрачають свою споживну вартість. Ступінь Ф.з. основних фондів залежить від їх якості, обслуговування, тривалості використання, навантаження, атмосферних умов тощо.

ФІЗИЧНЕ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ [ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ] - часткова чи повна втрата ос-новними фондами споживних властивостей і вартості в процесі їх експлуатації, під впли-вом навколишнього середовища.

ФІЗІОКРАТИ [ФИЗИОКРАТЫ] - одна із шкіл у політичній економії, яка джерелом суспільного багатства вважала не сферу обі-гу (що проповідували меркантилісти), а сфе-ру виробництва-природу. Французькі еко-номісти другої половини XVIII ст. визнава-ли землю і землеробство єдиними джерела-ми багатства, а землеробську працю - єди-но продуктивною працею, що створює до-даткову вартість. Засновник школи Ф.Кене, послідовник Ж.Тюрго та інші Ф. одні з пер-ших проаналізували капітал як фактор ви-робництва і прибуток - як форму доходу на капітал. Представники цієї школи ввели в науковий обіг категорію "чистий продукт" - обсяг і вартість с.-г. продукції, крім витрат. На їхній погляд, промисловість, транспорті торгівля - безплідні сфери, а праця людей і підприємців у цих сферах лише покриває витрати на їх існування. Економічна полі-тика повинна здійснюватись відповідно до принципу: "laisser-faire, laisser-passer" - "дозволяйте робити, хто що хоче, і йти, хто куди хоче". Ф.Кене розробив "економічну таб-лицю", у якій вперше спробував застосувати кількісний макроекономічний аналіз на-туральних 1 грошових потоків, матеріальних цінностей у народному господарстві.

ФІКС [ФИКС] (фр. fixe, від латин, fixus - твердий, міцний, незмінний, надійний) - 1. Встановлена стала ціна на товари. 2. Точно визначена сума винагороди.

ФІКСАЦІЯ ЦІН (ФИКСАЦИЯ ЦЕН] - під-тримання цін на товари, цінні папери на певному рівні. Фіксована ціна може вста-новлюватись продавцем при укладенні уго-ди про продаж товару протягом певного строку і покупцем - при покупці ним това-ру протягом визначеного в угоді строку.

ФІКСАЦІЯ, ФІКСУВАННЯ [ФИКСАЦИЯ, ФИКСИРОВАНИЕ] - 1. Запис, реєстрація, встановлення чого-небудь, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.

ФІКСИНГ [ФИКСИНГ] (англ. fixing, від fix- зміцнювати) - ціна чи цінове котирування товару, що встановлюється на біржі у пев-ний проміжок часу.

ФІКСОВАНИЙ АНУЇТЕТ (ФИКСИРОВАННЫЙ АННУИТЕТ] - страховий поліс, що гарантує фіксовані виплати протягом усього життя або певного його періоду застрахова-ній особі, незалежно від коливання цін і рівня інфляції.