Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАНАТИЧНИЙ [ФАНАТИЧЕСКИЙ] - той, що відзначається фанатизмом.

ФАНТАЗЕР (ФАНТАЗЕР]-людина, що живе фантазіями, мріями, мрійник, видає свої ілюзії за дійсність.

ФАО [ФАО] (англ. FAO, Food and Agricultural Organisation - продовольча с.-г. організація ООН) - організація, мета якої полягає в роз-витку сільського господарства в країнах "тре-тього світу". ФАО сприяє в технічній і продо-вольчій допомозі. Розробляє прогнози розвит-ку світового сільського господарства, збирає статистичні дані про тенденції його стану. Заснована 16 жовтня 1945 р.; цей день від-значається як Всесвітній день продовольства.

ФАРАДА [ФАРАДА] - одиниця електричної ємності у Міжнародній системі одиниць;
електроємність провідника, потенціал яко-го збільшується на 1 вольт, коли йому пере-дається заряд в 1 кулон. Походить від пріз-вища англійського фізика М.Фарадея.

ФАРМАКОЛОГІЯ [ФАРМАКОЛОГИЯ] (грец. pharmakon - ліки і logos - поняття, вчен-ня) - наука, що вивчає закономірності взає-модії між лікарськими рослинами 1 організ-мом. вплив ліків на організм та методи й принципи їх застосування. Одна з найдавні-ших наук, яка виникла разом з медициною.

ФАРС [ФАРС] (фр. farse, від латин. farsio - начиняю, наповнюю) - 1-У бурлескному театрі (ХІХ-ХХ ст.) - беззмістовне, малоп-ристойне видовисько. 2. Переносно - гру-бий жарт, блазенство, цинічна витівка.

ФАС [ФАС] (англ. FAS, free alongside sheep - вільно, вздовж судна) - 1. Одна з базових умов у міжнародній торгівлі - продавець зо-бов'язаний доставити товар до борту судна, а одержувач товару несе витрати щодо за-вантаження його на судно. 2. Вид на щось спереду.

ФАСОН [ФАСОН] (фр. fason) - 1. Крій одягу, модель, зразок якихось виробів. 2. Перенос-но - взагалі форма чого-небудь, манера.

ФАСУВАННЯ [ФАСОВКА] (від нім. fassen - розміщувати) - розважування і пакування товарів.

ФАТАЛЬНИЙ [ФАТАЛЬНЫЙ] (латин, fata-lis) - неминучий, невідворотний, згубний, трагічний.