Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАКТУРА [ФАКТУРА] (латин. factura - об-роблення, побудова) - 1. Особливості побу-дови та оздоблення поверхні будь-якого предмета. 2. Рахунок на товар на ім'я покуп-ця із зазначенням кількості і вартості прода-ного товару.

ФАЛЬСИФІКАТ [ФАЛЬСИФИКАТ] (латин. falsificatum - підроблене) - підроблений продукт, товар, документ.

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ [ФАЛЬСИФИКАЦИЯ]
(латин. falsificatio - підробка) - 1. Підроб-ка товарів, продуктів. 2. Умисне викривлен-ня або неправильне тлумачення подій, явищ, фактів. 3. Зменшення кількості бла-городного (дорогоцінного) металу, що міс-титься в стандартній грошовій одиниці.

ФАЛЬШ [ФАЛЬШЬ] (латин, falsus - непра-вильний, невірний, хибний, помилковий) - 1. Обман, підробка, зумисно хибна дія. 2. Не-природність, ненатуральність, нещирість, лукавство.

ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВО [ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО] - злочин, що поля-гає у виготовленні або збуті підроблених гро-шей чи цінних паперів як вітчизняних, так і іноземних.

ФАМІЛІЯ [ФАМИЛИЯ] (латин. familia - сім'я) - 1-У стародавньому Римі - сімейна господарсько-юридична одиниця, до скла-ду якої, крім членів сім'ї, входили також раби і клієнти. 2. В Україні (застаріле) - рід, родина. 3. У Росії - власне прізвище.

ФАМІЛЬНИЙ [ФАМИЛЬНЫЙ] (від фамілія)- спадковий, належний до родини, сім'ї, сі-мейний.

ФАМІЛЬЯРНИЙ [ФАМИЛЬЯРНЫЙ] (латин. familiaris - сімейний, близький) - надто безцеремонний, розв'язний у поводженні, панібратський.

ФАНАБЕРІЯ [ФАНАБЕРИЯ] (польськ. fana-beria-чванливість, зарозумілість, дивац-тво, пиха, примха.

ФАНАТИЗМ [ФАНАТИЗМ] (франц. fanatisme, від латин. fanaticus - несамовитий, шалений) - безрозсудна одержимість яки-мись ідеями, планами, поєднана з нетерпи-містю до будь-яких інших думок, альтерна-тивних ідей, планів.