Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦІЙНИЙ [ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦИОННЫЙ] (англ. CONVEN-tional factoring) - універсальна система фінансового обслуговування клієнтів з боку банків, фактор-компаній, за якої вони беруть на себе не тільки кредитування до повернення та отримання боргу, а й бухгал-терське, збутове, рекламне, інформаційне, кредитне, страхове обслуговування своїх клієнтів, а ті зосереджуються на суто вироб-ничих справах.

ФАКТОРИНГ КОНФІДЕНЦІЙНИЙ [ФАКТОРИНГ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ] (англ. konfidentional factoring) - надання банком чи фактор-фірмою послуг, які полягають в облікові рахунків клієнта, виписаних на його боржників, та наданні кредиту в раху-нок майбутньої сплати боргів боржниками.

ФАКТОРИНГОВА КОМІСІЯ [ФАКТОРИНГОВАЯ КОМИССИЯ] - винагорода банкові чи фактор-фірмі за здійснення факторинго-вої операції. Звичайно її встановлюють як відсоток від авансової суми боргу, що підля-гає поверненню.

ФАКТОРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ [ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] - спосіб фінансування торговельних операцій на основі факторин-гу - попередньої оплати розрахункових документів банком-комісіонером (фактор-фірмою) , що їх пред'явив постачальник това-рів чи послуг. Ф.о. є своєрідною формою кредитування торгового капіталу. За здій-снення їх постачальники вносять плату, пе-редбачену договором, яка не перевищує суми оплати процентів за користування кредитом.

ФАКТОРІЯ [ФАКТОРИЯ] (англ. factory, -той, що робить) - 1. Віддалена філія (переважно закордонна) торговельної контори. 2. Ко-лишні поселення європейських або північ-ноамериканських купців у колоніальних країнах. 3. Одна з перших форм кооперації в економічно слаборозвинутих країнах. 4. Роз'-їзна експедиція, яку здійснюють з комер-ційною метою. 5. В колишньому СРСР-дер-жавні заготівельно-постачальницькі пункти у віддалених важкодоступних регіонах.

ФАКТОР-КОМПАНІЯ [ФАКТОР-КОМПАНИЯ] - компанія, яка здійснює послуги факторингових операцій.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ [ФАКГОРНЫЙ АНАЛИЗ] -Див. Аналіз факторний.

ФАКТОРОІНТЕНСИВНІСТЬ [ФАКТОРОИНТЕНСИВНОСТЬ] - показник, що визначає відносні витрати факторів виробництва на виготовлення певного товару.

ФАКТОРОНАСИЧЕНІСТЬ [ФАКТОРОНАСЫЩЕННОСТЬ] - показник, що визначає відносну забезпеченість країни факторами виробництва.

ФАКТОТУМ [ФАКТОТУМ] (латин. factotum - роби все) -довірена особа (уповноважений представник), що виконує будь-які доруче-ні йому завдання.