Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАКТИЧНИЙ [ФАКТИЧЕСКИЙ]- дійсний, наявний, той, що існує в реальному світі, реальний.

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ [ФАКТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ] - показники, що відбивають реальний стан економічних процесів (на від-міну від розрахункових, прогнозних, пла-нових).

ФАКТИЧНІ РЕЗЕРВИ (ФАКТИЧЕСКИЕ РЕЗЕРВЫ] - сума депозитів комерційного банку в центральному банку і касова готів-ка цього банку.

ФАКТОР [ФАКТОР] (англ. factor - посеред-ник, від латин. factor - той, що робить, від facio - роблю) - 1. Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу. 2. Агент, яко-му доручається продати товар і якого наді-лено у зв'язку з цим значними повноважен-нями. 3. Один з основних ресурсів виробни-чої діяльності підприємства й економіки в цілому (земля, праця, капітал, підприємниц-тво); рушійна сила економічних, виробни-чих процесів, що справляє значний вплив на результати економічної діяльності.

ФАКТОР ПОПИТУ [ФАКТОР СПРОСА] - підвищення рівня сукупного доходу, зумов-лене економічним зростанням.

ФАКТОР ЧАСУ [ФАКТОР ВРЕМЕНИ] - по-казник (коефіцієнт), що застосовується для приведення рівночасових витрат і результа-тів виробництва до поточного моменту або початку розрахункового року.

ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА (ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА] - ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію (товар).

ФАКТОРИ ЗЕМЛІ [ФАКТОРЫ ЗЕМЛИ] - природні ресурси, які сприяють виробниц-тву товарів та послуг, корисних суспільству. Вони умовно класифікуються як сільсько-господарські угіддя, ліси, водні ресурси та корисні копалини. Багато національних ре-сурсів динамічно змінні. Технологічні новов-ведення розвивають нові природні ресурси, що не мали раніше економічного вжитку, а також поліпшують доступність існуючих ре-сурсів. Одночасно відбувається виснаження природних ресурсів внаслідок викорис-тання їх та зловживання ними. Від умілого використання факторів землі залежать ви-робничі можливості національних економік.

ФАКТОРИНГ [ФАКТОРИНГ] (англ. factoring - факторні операції, від англ. faktor - фактор, комісіонер)- 1. Різновид фінансової комер-ційної операції з кредитування оборотного капіталу клієнта. "Фактор-фірма" закуповує у своїх клієнтів цінні папери - вимоги до контрагентів, потім сплачує значну части-ну (50-80 %) їх вартості у вигляді авансу, а решту - після надходження до клієнта оп-лаченого рахунку. 2. Вид фінансових послуг, що надаються комерційними банками, їх дочірніми фактор-фірмами дрібним і серед-нім фірмам. Факторингова угода передба-чає. що підприємство-постачальник пере-дає право отримання платежів від платни-ків за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги банкові-посереднику. Банк-посередник у день подання на інкасо пла-тіжних вимог оплачує їх постачальникові і сам проводить розрахункові операції з по-купцями.

ФАКТОРИНГ ЕКСПОРТНИЙ [ФАКТОРИНГ ЭКСПОРТНЫЙ] - авансування клієнтів-експортерів з боку фактор-компаній під майбутній виторг від експорту з одночасним наданням клієнтові певної Гарантії від ва-лютного і кредитного ризиків.