Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАЙЛ [ФАЙЛ] (англ. file-реєстратор) - 1. Підшиті папери, картотека. 2. Набір даних, спеціально організована структура їх у зов-нішній пам'яті ЕОМ, що розглядається в процесі передання й обробки інформації як єдине ціле.

ФАЙЛ ІНДЕКСІВ [ФАЙЛ ИНДЕКСОВ] - файл коротких записів, кожний з яких міс-тить ключ і фізичну (дискову) адресу запису великого розміру в головному файлі. Див. також Пошук даних.

ФАЙЛОВА СТАНЦІЯ [ФАЙЛОВАЯ СТАН-ЦИЯ] - Див. Процесор файловий.

ФАЙЛ-СЕРВЕР [ФАЙЛ-СЕРВЕР] (англ. file-server) -Див. Процесор файловий.

ФАК [ФАК] (англ. FAC - fast on can - букв. швидко як тільки можна) - певні означені умови міжнародних комерційних угод, контрактів щодо здійснення поставок това-рів, згідно з якими надається гарантія, що судно буде завантажене і розвантажене пер-шочергово, без простою.

ФАКС [ФАКС] (англ. fax, facsmile, фр. fac-simile. від латин. fac simile - зроби подібне) - прилад для швидкого обміну інформацією, що містить і графічну інформацію (рукопи-си, підписи, документи), яка може бути пе-редана за 6-12 сек. Наявність інтерфейса в сучасних моделях факсів дає змогу підклю-чати їх до систем обробки текстів або ЕОМ.

ФАКСИМІЛЕ [ФАКСИМИЛЕ] (фр. fac-simile, від латин. fac simile - зроби подібне) - 1. Точне відтворення будь-якого графічного оригіналу (рукопису, малюнка, кресленика). 2. Кліше-печатка для відтворення власно-ручного підпису.

ФАКСИМІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК (ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ] - передача телефонними каналами з допомогою телефаксу зобра-жень, листів, фотографій, документів на па-перових носіях.

ФАКТ [ФАКТ] (від латин. factum - зробле-не) - 1. Дійсна подія, явище. 2. Реальність, дійсність. 3. Фактичні результати в еконо-міці (на відміну від планових).

ФАКТ ЮРИДИЧНИЙ [ФАКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ] - конкретні дії, обставини, з настан-ням яких норми права передбачають юри-дичні наслідки у вигляді виникнення, зміни чи припинення правоздатності, дієздатнос-ті або конкретних суб'єктивних прав чи обов'язків суб'єктів. Дії можуть бути право-мірні або неправомірні. Неправомірні явля-ють собою правопорушення і можуть квалі-фікуватися як проступок чи злочин.