Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ФАБРИКА [ФАБРИКА] (латин. fabrica - ремесло; фр. fabrique - фабрика, май-стерня) - промислове підприємство; форма організації виробництва, найпоширеніша у легкій і харчовій промисловості.

ФАБРИКАТ [ФАБРИКАТ] (від латин. fab-ricatus - виготовлення) - виготовлений продукт виробничого або особистого спожи-вання.

ФАБРИКАЦІЯ [ФАБРИКАЦИЯ] (фр. fabrication - виготовлення) - 1. Створення чого-небудь у великих кількостях. 2. Ви-готовлення виробів фабричним способом. 3. Переносно - виготовлення чого-небудь з відхиленням від норм, стандартів (непоряд-но); непорядні вчинки, фальсифікація.

ФАБРИЧНА МАРКА [ФАБРИЧНАЯ МАРКА] - позначення, яке дає можливість встано-вити, вирізнити виготовлювача продукції. товару.

ФАВОР [ФАВОР] (латин. favor - прихиль-ність, схильність)-заступництво, підтрим-ка, протекція впливової особи.

ФАВОРИТ [ФАВОРИТ] (фр. favori, від латин. favor - прихильність) - 1. Особа, яка корис-тується чиїмсь покровительством. 2. Фірма, що має більші шанси на одержання прибут-ку, виграшу в конкурентній боротьбі порів-няно з іншими фірмами.

...ФАГ[...ФАГ] (від грец. phagos-пожирач)- у складних словах означає "поїдаючий" "по-глинаючий" (напр., фаготерапія, фагоцитоз).

ФАЗА [ФАЗА] (грец. phasis - поява) - 1. Період, ступінь, плинність у розвитку чогось (напр., фаза тривалості реалізації товару). 2. В електротехніці - один з проводів бага-тофазового струму.

ФАЗА ЗРІЛОСТІ ПРОДУКТУ [ФАЗА ЗРЕЛОСТИ ПРОДУКТА] - одна із стадій життє-вого циклу товару, яка характеризується
тривалими виробничими періодами відпо-відно до сталих технологічних процесів. На цій стадії продукт стає повністю стандарти-зованим і має місце гостра цінова конкурен-ція, що супроводжується рекламою і стиму-люванням продажу.

ФАЗАНОВОГО ПРОДУКТУ [ФАЗА НОВОГО ПРОДУКТА] - перша стадія життєвого цик-лу товару, яка характеризується нестійкими виробничими функціями, короткими ви-робничими періодами і мінливими техноло-гічними методами. На стадії впровадження нового продукту цінова еластичність попи-ту відносно низька через відсутність близь-ких продуктів-замінників, найбільш по-тенційні споживачі ще не знають про існу-вання нового продукту. У фазі нарощуван-ня виробництва цінова еластичність попи-ту індивідуальної фірми зростає, а кількість конкурентних фірм збільшується.