Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УТИЛІТАРНИЙ [УТИЛИТАРНЫЙ] (фр. utili-taire, від латин. utilitas - користь, вигода) - 1. Розрахований виключно на практичне використання або вигоду. 2. Практичний, ужитковий.

УТИЛЬСИРОВИНА [УТИЛЬСЫРЬЕ] - від-ходи, речі, не придатні для вживання, але придатні для переробки, утилізації у вигля-ді сировини.

УТОПІЧНИЙ (УТОПИЧЕСКИЙ) - 1. Засно-ваний на утопії, ненауковий. 2. Нездійснен-ний, химерний, можливий тільки у мріях, примарний.

УТРИМАНЕЦЬ [ИЖДИВЕНЕЦ] - людина, яка отримує кошти для існування протягом тривалого часу або постійно від інших фі-зичних або юридичних осіб. Розрізняють У. держави, кооперативних і суспільних орга-нізацій (пенсіонери, стипендіати, вихован-ці дитячих будинків та ін.) та У. окремих осіб (діти, люди, що живуть на кошти інших гро-мадян).

УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ [УДЕРЖАНИЕ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) - усі види грошових утримань із заробітної плати працівників, у т. ч. податки, штрафи, кредитні платежі, грошові нарахування, аліменти, а також інші утримання, передба-чені законом, постановами органів влади.

УТРИРУВАННЯ [УТРИРОВАНИЕ] (фр. outrer-перебільшувати, від латин, ultra-по-над) - перебільшування, спотворення істини, доведення чогось до безглуздя, край-нощів.

УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ [УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ) - навмисна несплата подат-ків, що полягає найчастіше у прихованні доходів, фактично одержаних юридичними чи фізичними особами, заниженні відомос-тей про вартість майна, яке підлягає оподат-куванню. або повному їх приховуванню. Такі дії переслідуються законом.

УЦІНКА [УЦЕНКА] - зниження ціни порів-няно з попередньо встановленою продавцем товару, власником.

УЦІНКА КОМІСІЙНА [УЦЕНКА КОМИССИОННАЯ] - зниження первісної ціни, яка була встановлена на товар, прийнятий на комісію і виставлений на продаж, але не проданий у встановлений термін без згоди клієнта (власника зданого на комісію товару).

УЦІНКАЦІННОГО ПАПЕРУ [УЦЕНКА ЦЕННОЙ БУМАГИ] - уцінка, що здійснюється на вимогу продавця опціону на купівлю, ви-ходячи з того, що ціна цінного паперу була завищеною і через те він не буде реалізова-ний.що може призвести до збитків.

УЧАСНИК [УЧАСТНИК] - учасник еконо-мічного процесу, бізнес-операції, угоди; осо-ба. яка бере безпосередню участь у прове-денні операції, має істотний вплив на її ре-зультати.

УЯВНІ ВКЛАДИ [МНИМЫЕ ВКЛАДЫ] - за-пис банком коштів на поточний рахунок клієнта, що не супроводжується їх реальним (попереднім) внесенням. У. в. належать до так званої депозитно-чекової емісії комер-ційних банків і являють собою спосіб креди-тування приватних осіб і фірм. Передбачає подальше внесення цих коштів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія