Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УСПАДКУВАННЯ ВКЛАДУ [НАСЛЕДОВАНИЕ ВКЛАДА] - перехід вкладу після смер-ті вкладника до його спадкоємців згідно з заповітом чи за законом. Спадкоємцями за заповітом є особи, на користь яких вкладник оформив заповітне розпорядження або окрему заяву на ім'я установи банку, заві-рену нотаріусом. У разі відсутності заповіту вклад видається банком спадкоємцям в установленому законом порядку. Коли спад-коємці відсутні, вклад перераховується в дохід бюджету на письмову вимогу фінансо-вого органу.

УСТАВ [УСТАВ] - 1. Важливий акт законо-давства, який становив джерело права за княжої доби. Відомі устави Володимира Ве-ликого, Ярослава Мудрого, Володимира Мо-номаха. 2. Сукупність правил богослужіння, зібраних у документі. 3. Збірка правил, норм, що регулюють правові та майнові ад-міністративні відносини громадських об'єд-нань, партій, суб'єктів підприємницької ді-яльності. Див. також Статут.

УСТАВНІ ГРАМОТИ [УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ] - акти, якими визначалися відносини між селянами і поміщиками після селян-ської реформи 1861 р. У.г. фіксували розмір повинностей, порядок їх виконання і кіль-кість землі, що надавалась у користування селянам. Складання У.г. доручалося влас-никам маєтків, а перевірка і впровадження їх у дію - мировим посередникам. Впро-вадження У.г., які закріплювали грабіж-ницький характер селянської реформи, викликало масові селянські заворушення. В Україні в 60-х роках XIX ст. серед великої кількості селянських виступів більш як 650
було безпосередньо пов'язано із запрова-дженням У.г.

УСТАНОВА [УЧРЕЖДЕНИЕ] - 1. Апарат центральних і місцевих представницьких органів державної влади. 2. Організація, що складається з певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, у будівництві, на транспорті, в торгівлі, охороні здоров'я та ін. 3. Вид (форма) державної організації або громадського об'єднання (організації), що створюються з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. У. є юридичними особами, мають визначену управлінську структуру, штат співробітників, матеріальну (майнову) базу і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.

УСТАНОВА БЮДЖЕТНА [УЧРЕЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЕ] - Див. Бюджетна уста-нова.

УСТАНОВА ФІНАНСОВА |УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЕ] - Див. Фінансова уста-нова.

УСТРІЙ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ [УКЛАД, ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - система виробничих відносин, що створює суспільно-економічну базу вироб-ництва, яка існує в межах даної суспільно-економічної формації.

УСУСПІЛЬНЕННЯ [ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ] - передача об'єктів приватної власності, на-самперед засобів виробництва, у розпоря-дження трудових колективів або державних органів. Внаслідок цього приватна влас-ність стає кооперативною або державною.

УТИЛІЗАЦІЯ [УТИЛИЗАЦИЯ] (від латин. utilis - корисний) - доцільне використан-ня відходів виробництва і споживання; ви-користання ресурсів, що не знаходять сво-го прямого застосування за призначенням.

УТИЛІТАРИЗМ [УТИЛИТАРИЗМ] (фр. utilitarisme, від латин, utilitas користь, виго-да) - економічна теорія, в основі якої ле-жить оцінка речей, предметів, явищ з точ-ки зору їх корисності, вигоди. Зародилася у Великобританії у XIX ст. Потім дістала наз-ву теорії корисності.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія