Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ [УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ] - методи і діяльність, спрямовані на досяг-нення такої якості продукції, яка б відпові-дала проектно-конструкторським, контрак-тним вимогам, а також вимогам спожива-чів цієї продукції.

УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ [УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУД] - праця працівників апарату управління, що є частиною сукупної суспіль-ної праці (діяльність усіх керівних, інженер-но-технічних працівників і службовців під-приємств, а також міністерств та відомств). . Процес управління зводиться до прийняття оптимальних оперативних і перспективних рішень та організації їх виконання. Сюди належать: координація робіт, яку проводять виробничі підрозділи та окремі виконавці;
добір і розстановка кадрів; адміністративно-розпорядчі функції з використання тру-дових, матеріальних і грошових ресурсів:
оперативне управління, контроль і регулю-вання виробничого процесу та ін. Ефектив-ність У.п., на відміну від продуктивності праці безпосередніх учасників створення матеріальних благ, вимірюють не безпо-середньо, а за результативними показника-ми роботи суб'єктів господарювання за пев-ний відтинок часу. Важлива роль у підви-щенні ефективності У.п. належить органі-зації праці працівників апарату управління на науковій основі, яка означає систему обґрунтованих технічних, організаційних та економічних заходів, спрямованих на безперервне вдосконалення організації і ме-тодів управління з використанням науково-технічних досягнень, широкого впрова-дження засобів механізації, автоматизації та комп'ютеризації усіх функцій процесу управління. Наукове управління вимагає та-кож наявності достовірної та оперативної інформації про стан об'єкта, де здійснюєть-ся управління. Від неї залежить якість управління, яка визначається точністю, своєчасністю і повнотою інформації, що надходить з об'єкта, на який спрямоване управління.

УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ (УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ] -методич-на оцінка функціональних зон організації виробництва для вивчення слабких і силь-них його сторін. Основними зонами обсте-ження є маркетинг, фінанси, бухгалтер-
ський облік, виробництво, людські ресурси, а також відносини - внутрішні і зовнішні.

УПУЩЕНА ВИГОДА [УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА] -Див. Вигода втрачена.

УРБАНІЗАЦІЯ [УРБАНИЗАЦИЯ] - процес зосередження на-селення і виробництва в містах, як прави-ло, великих. У. характерна для всіх країн світу, вона відбувається під впливом роз-витку виробництва та індустріалізації еко-номіки. Внаслідок неухильного зростання продуктивності праці у сільському госпо-дарстві на основі дедалі зростаючої меха-нізації виробництва вивільнюються значні трудові ресурси, які постійно переміщають-ся у міста. Збільшення чисельності місько-го населення зумовлює необхідність розши-рення забудови міст і розширення їх меж, а також розвитку нових виробництв, особли-во малого й середнього бізнесу, з метою ви-користання наявної робочої сили.

УРЕЧЕВЛЕНА ПРАЦЯ [ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ТРУД] - минула праця, уречевлена в матеріальних благах: засобах виробництва і предметах споживання. У.п. не створює нової вартості, а виступає лише умовою її створення. Вартість спожитих у процесі праці засобів виробництва переноситься на вироблений продукт (товар) повністю, засо-бів праці - частинами, в міру їх зношуван-ня. З розвитком продуктивних сил, розгор-танням науково-технічного прогресу частка живої праці в продуктах зменшується, а частка У.п. зростає. З підвищенням продук-тивності праці на кожну одиницю продукту скорочується кількість як живої, так і У.п.

УРЯД [ПРАВИТЕЛЬСТВО] - збірна назва найвищого виконавчого і розпорядчого ор-гану державної влади, який здійснює безпо-середнє управління державою. В різних кра-їнах має різні найменування: рада міністрів, кабінет міністрів, федеральна рада тощо. До складу У. входять міністри, а в окремих кра-їнах - і керівники деяких центральних ві-домств, голови державних комітетів та ін. В Україні - Кабінет Міністрів, очолюваний прем'єр-міністром.

УРЯДОВІ ЗАКУПКИ [ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ] - закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади. Сюди не входять трансфер-тні платежі, що виділяються на освіту, дотації, допомогу.

УСНІ ДОГОВОРИ (УСНЫЕ ДОГОВОРЫ] - угоди, що укладаються на словах шляхом переговорів між сторонами (під час особис-тих зустрічей, переговорів по телефону тощо) і не супроводяться підготовленням будь-якого письмового документа. У деяких випадках такі угоди можуть укладатися і мовчки (напр., якщо організація, що не заявила протягом 3-х днів про відмову від акцепту платіжної вимоги, вважається такою, що дала згоду на оплату цієї ви-моги). У тому разі, коли У.д. укладаються між юридичними особами, організація, що оплатила товари чи послуги, має одержати від другої сторони письмовий документ, що стверджує одержання грошей.

УСПАДКУВАННЯ [НАСЛЕДОВАНИЕ] - пе-рехід майна і коштів померлого до його спад-коємців. Спадкоємцями стають або най-ближчі за законом родичі, або встановлю-ються за заповітом. Успадкування закріпле-не законом, міжнародним правом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія