Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УПОСЕРЕДНЕННЯ [УСРЕДНЕНИЕ] - 1. Ку-півля цінних паперів у зв'язку зі зростанням попиту на них, щоб не допустити підняття середньої ціни покупки. 2. Продаж цінних паперів у зв'язку зі зниженням попиту з метою недопущення зниження середньої ціни продажу.

УПРАВА (УПРАВА] - назва місцевих органів державного управління або місцевих орга-нів самоврядування в Україні за часів підпо-рядкованості Росії (напр., земська управа).

УПРАВЛІННЯ [УПРАВЛЕНИЕ] - елемент, складова виробничих, підприємницьких та інших відносин, що ставлять своїм завдан-ням координувати, погоджувати діяльність людей і трудових колективів щодо органі-зації виробництва матеріальних благ, їх розвитку, реалізації, продажу, споживання.

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ] - діяльність фірми щодо при-буткового (з мінімальним ризиком) розмі-щення власних і залучених коштів. Розріз-няють управління поточними активами, управління оборотним і основним капіта-лом, перетворення ліквідних активів у фак-тори виробництва, розподіл потреби в ново-му устаткуванні, ефективність придбання тощо.

УПРАВЛІННЯ ДІАЛОГОМ [УПРАВЛЕНИЕ ДИАЛОГОМ] - функція керуючої програми, що забезпечує взаємодію прикладних прог-рам з користувачами в інтерактивному ре-жимі на алфавітно-цифрових і графічних дисплеях.

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ (УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ] - 1. Встановлення власни-ком майна правил, умов його використан-ня, здання в оренду, продажу. 2. Право розпоряджатися майном, передане власни-ком іншій особі. "

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ [УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ] - сукупність ме-тодів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для ор-ганізації і координації їх діяльності в проце-сі виробництва. Головною метою У.п. є: за-безпечення виконання колективом вироб-ничої програми за всіма передбаченими па-раметрами (номенклатура, асортимент, якість, строки тощо); досягнення високої ефективності виробництва й отримання запланованого прибутку; здійснення своє-часних розрахунків з бюджетом та іншими суб'єктами господарювання. Для організа-ції У.п. створюється апарат структурних підрозділів (служб, відділів, секторів), що виконують певні функції управління на чолі з керівниками (директором, начальником, керуючим), які, згідно з характером функ-цій, проводять функціональний розподіл обов'язків в апараті управління, що сприяє більш чіткому і кваліфікованому управлін-ню (керуванню) всіма видами діяльності. Від наукової обґрунтованості структури й ме-тодів організації управління, чіткого визна-чення кола прав та обов'язків кожного структурного підрозділу багато в чому за-лежить ефективність роботи підприємства.

УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ [УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ] - використання методів по-даткової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту. Напр., зменшення податкових ставок. розширення дотацій сприяє зростанню по-питу.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ [УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ] - діяльність підприємства, фір-ми, банку, спрямована на скорочення мож-ливих втрат, зумовлених ризиком. Найпо-ширенішими є вивчення ринку, маркетин-гові дослідження, страхування ризику.

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ [УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ] - регулювання з боку держави ринку і ринкових відносин, здебільшого че-рез систему оподаткування та обмежень і кредитно-інвестиційну політику.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія