Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УНІЯ [УНИЯ] - 1. Союз держав, територій, міжна-родних співтовариств. 2. Постійні міжна-родні організації адміністративного, інфор-мативного, технічного характеру.

УНІЯ МИТНА [УНИЯ ТАМОЖЕННАЯ] - 1. Спільна митна територія з єдиним зовніш-нім митним тарифом. Створюється для усу-нення перешкод у відносинах між країнами, що входять до митного союзу, і для про-ведення політики колективного протекціо-нізму у межах цього союзу. 2. Митний союз.

УНЦІЯ [УНЦИЯ] - 1. Вагова одиниця (27 г) і римська монета. У середні віки - лічильно-грошова одиниця, що ста-новила 20 динаріїв. 2. Тройська У. - сучас-на вагова одиниця золота та інших дорого-цінних металів, дорівнює 31,1г. Див також Тройська унція.

УОЛЛ-СТРІТ [УОЛЛ-СТРИТ] - 1. Всесвітньовідома вулиця в Нью-Йорку, на якій розташовано фондову біржу, ряд найбільших банків. 2. Переносно - фі-нансова олігархія США.

УОРАНТ [УОРАНТ] - свідоцтво, що видаєть-ся власникові про одержання на зберігання товарів із зазначенням ваги, кількості місць, якості і кількості товарів.

УОШ [УОШ] - форма розрахункової угоди в ранній період діяльності бірж. Згідно з такою уго-дою розрахунки за продані і куплені товари між брокерами здійснювались платежами у вигляді різниці між вартістю покупки і про-дажу.

УОШ-АУТ [УОШ-АУТ] - про-ведення розрахунків за контрактами, здій-снених розрахунковою палатою шляхом взаємозаліку вимог при рахунках чистої по-зиції брокера.

УПАКОВКА (ПАКУВАННЯ) [УПАКОВКА]- певний матеріал (папір, картон, фольга, тка-нина, поліетилен, пластик), обшивка, тара та ін., у який упаковують товари. Витрати на пакування враховуються при плануван-ні випуску продукції.

УПАКУВАННЯ ДАНИХ (УПАКОВКА ДАННЫХ] - розміщення структури даних у пам'яті або при переданні по лінії зв'язку, ко-ли кожному її елементу виділяється міні-мально необхідне число розрядів.

УПОВНОВАЖЕНІ БАНКИ [УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ] - комерційні банки чи інші фінансово-кредитні установи, що ма-ють дозвіл урядових органів на проведення "банківських операцій за дорученням цих органів. Можуть також представляти інте-реси уряду в міжнародних фінансово-кре-дитних організаціях.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія