Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УНІОНІЗМ [УНИОНИЗМ] - прагнення до об'єднання, злиття, спільності.

УНІСОН [УНИСОН] - 1. Одночасне звучання двох або кількох звуків на одній висоті й однакових звуків у різних октавах. 2. Переносно - потурати комусь, сліпо ви-конувати щось, наслідувати або підтримува-ти когось.

УНІТАРНА ДЕРЖАВА [УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО] - неподільна держава, що надає мінімальну господарську самостійність ре-гіонам.

УНІТАРНИЙ [УНИТАРНЫЙ] - єдиний, той що становить єдине ціле, неподільний (напр., унітарна держава).

УНІТАРНИЙ ПОДАТОК [УНИТАРНЫЙ НАЛОГ) - форма корпоративного податку в окремих штатах США, яким обкладаються міжнародні компанії, що діють під юрисдик-цією даного штату. Податок нараховується з урахуванням не лише загальних прибут-ків, отриманих корпорацією в усьому світі, а й доходів від продажу і наявного основно-го капіталу у даному штаті.

УНІФІКАЦІЯ [УНИФИКАЦИЯ] - приведення продукції і засобів виробництва або їх еле-ментів до єдиної форми, розмірів, структу-ри, складу. Найпоширеніший і найефектив-ніший метод стандартизації. У. сприяє ско-роченню строків освоєння випуску нових виробів, зниженню їх собівартості, розвит-ку спеціалізації великосерійного і масового виробництва та ін.

УНІФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ [УНИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ] - приведення до єди-ної форми документів, що забезпечує вико-ристання їх під час оформлення однорідних операцій у різних господарствах, на різних підприємствах, в організаціях і установах (напр., виписування рахунку - платіжної вимоги, касових прибуткового і видатково-го ордерів, авансового звіту тощо).

УНІФІКАЦІЯ ОБЛІКУ [УНИФИКАЦИЯ УЧЕТА] - ведення обліку на підприємствах за єдиною методологією, єдиними формами облікових реєстрів і типовим планом ра-хунків.

УНІФІКОВАНІ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТАЦІЇ [УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТАЦИИ] - 1. Комплекс взаємопов'яза-них документів, побудований за єдиними правилами та вимогами, що використову-ється при оформленні однорідних операцій у різних установах. 2. Системи, що створю-ються на базі комплексного вирішення проблем проектування та упорядкування документаційних потоків, уніфікації і стан-дартизації форм усіх носіїв інформацій, що належать обробці за допомогою засобів об-числювальної техніки.

УНІФОРМА [УНИФОРМА] - 1. Єдина, визначена для всіх фор-ма (одягу, взуття). 2. Фірмовий одяг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія