Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УМОВНІ ВКЛАДИ [УСЛОВНЫЕ ВКЛАДЫ] - депозити, внесені іншою особою на ім'я вкладника з умовою розпоряджатися сумою вкладу при настанні обставин, зазначених під час відкриття рахунку. До цього вклад-ник може використати кошти депозиту тіль-ки за письмовим дозволом особи, яка внес-ла вклад. Умови повинні відповідати зако-ну. Змінювати їх може особа, що фінансува-ла вклад, якщо вкладник не надав докумен-тів про виконання умов, а також у разі смер-ті вкладника до здійснення умов.

УМОВНІ РАХУНКИ [УСЛОВНЫЕ СЧЕТА] - рахунки, на яких облікуються умовні вкла-ди, а також рахунки, за якими гроші випла-чуються не в день вимоги, а через певний час (кілька днів). Проценти, що нарахову-ються за цими рахунками, встановлюють-ся, як правило, на більш високому рівні, ніж за онкольним рахунком.

УМОВНО-БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ [УСЛОВНО-БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ] - ввезення в країну товарів або інших предметів без об-кладення їх митом, зборами, що сплачують-ся у зв'язку з імпортом за умови повернення цих предметів за кордон в установлені строки (напр.. демонстраційні зразки това-рів, експонати виставок тощо).

УМОВНО-ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ [УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати під-приємств на виробництво продукції, які мають слабко виражену залежність від об-сягів продукції.що виробляється. Див. Ви-трати умовно-постійні.

УМОГЛЯД [УМОЗРЕНИЕ] - здатність до теоретичних узагальнень, а також до аб-страктних міркувань про уявні чи вигадані предмети, дії, до висновків з теоретично сприйнятливих принципів (напр., у форма-лізованих аксіоматичних системах, оцінці соціально-економічних положень, подій тотр).

УНИКНЕННЯ ПОДАТКІВ (ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГОВ] - зниження суми сплачуваних податків законним шляхом.

УНІ... (УНИ...] - у складних словах означає "єдино", "одно" (напр.. унітарний,уніформа).

УНІВЕРМАГ [УНИВЕРМАГ] - велике під-приємство роздрібної торгівлі з широким асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів (універсальний мага-зин). В У. товари групують за споживчими ознаками чи за принципом комплексного споживання товарів (напр., 'Товари для жі-нок", "Товари для чоловіків", "Все для дому" тотр). Для покупців в У. створюють виста-вочні та демонстраційні зали, відділи замов-лень, розкрою тканин, оформлення прода-жу товарів у кредит, довідкове бюро та ряд інших послуг. Перші У. з'явилися в Україні наприкінці XVIII ст. у Києві та Львові.

УНІВЕРСАЛ [УНИВЕРСАЛ] - 1. Розпорядчий акт адміністративно-політичного (загальнодер-жавного) характеру. Акт влади, який дово-дить до загального відома певну постанову, політичне рішення чи надання привілеїв. В Україні У. видавали гетьмани, особи з гене-ральської чи полкової старшини. Вони сто-сувалися військових справ (оголошення по-ходу, сторожової служби), земельних справ (підтвердження землеволодіння, роздача маєтностей), призначення на урядові пости, надання особистих або групових привілеїв (напр. містам), стягнення податків, зовніш-ньої політики. У. укладався в гетьманській або полковій канцелярії і містив у вступі іме-на тих, хто видавав і кому видано. Іноді У. виголошувалися прилюдно на площах чи в церквах. Пізніше назву У. надано і деяким політичним документам: зверненням до народу із закликом до визвольної боротьби тощо. У 1917-1918 рр. Українська Централь-на Рада назвала універсалами свої головні державно-політичні акти. 2. Людина, що має різнобічні знання, професійні навички.

УНІВЕРСАЛЬНА ЄВРОНОТА [УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЕВРОНОТА] - аналог "глобаль-ної" євроноти, яка вирізняється тим, що ін-весторам видаються свідоцтва на пред'яв-ника.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія