Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УМОВИ ЗАГАЛЬНІ [УСЛОВИЯ ОБЩИЕ] - положення контракту, що визначають пра-ва та обов'язки сторін при виконанні підго-товчих робіт: розробці проекту, організації поставок устаткування та інші загальні умо-ви контракту.

УМОВИ ПЛАТЕЖУ [УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА} - умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.

УМОВИ ПОСТАВОК [УСЛОВИЯ ПОСТАВОК] - умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оп-лати поставлених товарів, способи страху-вання, строки поставок, відповідальність за збереження товарів.

УМОВИ ПРАЦІ [УСЛОВИЯ ТРУДА] - ком-плекс факторів, що характеризують вироб-ничу ситуацію (умови) на робочих місцях і є важливою складовою життєвого рівня насе-лення. У.п. охоплюють такі чотири групи факторів: складність, важкість роботи (фі-зичне чи розумове навантаження, інтенсив-ність праці, темп роботи тощо), стан зовніш-нього середовища (температура, чистота повітря, рівень освітлення, шум, вібрація тощо), режим праці й відпочинку (змінний, погодинний, тижневий, річний), географіч-ні фактори (на морі, у високогірних райо-нах, важкодоступних місцях).

УМОВИ "РИНОК В РУКИ" [УСЛОВИЯ "РЫНОК В РУКИ"] - передбачені контрактом особливі умови взаємних договірних сторін, за якими постачальник комплексного об-ладнання зобов'язаний разом із завершен-ням об'єкта і його виробничим пуском забез-печити ринок збуту продукції даного об'єкта.

УМОВИ ТОРГІВ [УСЛОВИЯ ТОРГОВ] - сис-тема засад, правил, норм, за якими відбу-вається продаж-купівля матеріальних цін-ностей на торгах. Містяться у відповідних нормативно-правових документах (тенде-рах), у яких зазначаються місце і час прове-дення торгів, умови і вартість участі, прави-ла представлення предметів продажу, їх найменування, товарознавчі та технічні па-раметри, умови платежів тощо.

УМОВИ ТОРГІВЛІ [УСЛОВИЯ ТОРГОВЛИ] - один із важливих розділів зовнішньоеконо-мічних торговельних контрактів - динамі-ка цін відповідно до зміни кон'юнктури світового ринку, змін пропорцій співвідно-шень експортних та імпортних цін для вста-новлення обумовленої зацікавленості сторін контракту у подальшому співробітництві.

УМОВИВІД [УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ] - спосіб логічного зв'язку висловлювань, за допомо-гою якого з наявних положень (засновків) можна одержати нове положення (висновок) і оцінювати його істинність за істинністю засновків.

УМОВНА ПОКУПКА [УСЛОВНАЯ ПОКУПКА] - покупка з правом повернення купле-ного товару.

УМОВНА УГОДА [УСЛОВНАЯ СДЕЛКА] - вид угоди, умови якої дають право одній зі сторін відмовлятись від виконання своїх зо-бов'язань, сплативши другій стороні певну грошову суму, що називається премією.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія