Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ (УСПП) [УКРАИНСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (УСПП)] - всеукраїнська неу-рядова громадська організація. Об'єднує суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, громадські організації з метою сприяння проведенню економічних реформ та захисту інтересів вітчизняних товаровиробників, розвитку вільного під-приємництва і конкуренції, прогресивних технологій, малого та середнього бізнесу, входження України у світовий ринок. УСПП має регіональні відділення, галузеві та гро-мадські організації в усіх обласних центрах, Києві і Севастополі. Є членом Міжнародно-го конгресу промисловців і підприємців, Міжнародної організації працедавців. Утво-рено у березні 1992 р.

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДІЛОВИХ ЗВ'ЯЗКІВ (УЦДЗ) [УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ СВЯЗЕЙ (УЦДС)] - товариство з обмеженою відповідальністю. Засновники- Торгово-промислова палата України, Укра-їнська спілка промисловців і підприємців, Спілка підприємців в агропромисловому секторі. Асоціація підтримки розвитку під-приємництва в Україні "Єднання", Акціо-нерні товариства "Укрімпекс", "Укрінбуд", "Українські інвестиції". Заснований у 1994 р. Мета - сприяння розвиткові бізнесу в Україні та співробітництва між українськи-ми та іноземними компаніями, інформацій-на та консультаційна підтримка малих і се-редніх підприємств. Види послуг: налаго-дження ділових контактів та співробітниц-тва між українськими та іноземними під-приємствами малого і середнього бізнесу, надання комерційної інформації, пошук партнерів, каналів збуту, надання правни-чих послуг, дослідження ринку, організація семінарів, ділових місій, організація профе-сійного навчання в Україні та за кордоном. Пріоритетні напрями: інформаційні та кон-сультаційні послуги для малих 1 середніх під-приємств. Видавничою продукцією центру є "Бізнес-довідник по Україні", "Каталог ді-лових пропозицій від малих та середніх ук-раїнських підприємств до західних компа-ній", навчальна програма "Від планової еко-номіки до динамічного менеджменту", "Ме-неджмент у сільському господарстві", "Біз-нес-менеджмент малих підприємств".

УЛЬТИМАТИВНИЙ [УЛЬТИМАТИВНЫЙ] - рішучий, категоричний, беззаперечний, обов'язковий до виконання, здійснення, що має характер ультиматуму.

УЛЬТИМАТУМ [УЛЬТИМАТУМ] - 1-У широ-кому розумінні - рішуча, категорична ви-мога, супроводжувана погрозами. 2. У між-народних відносинах - дипломатична нота уряду однієї країни урядові іншої з погроз-ливою вимогою про виконання у певний строк тих чи інших дій або утримання від них. Невиконання У. може призвести до розірвання дипломатичних відносин, реп-ресивних санкцій, а то й до війни.

УЛЬТІМО [УЛЬТИМО] -у банківській прак-тиці термін, що означає останній день міся-ця, кварталу, року. У комерційній і біржовій практиці - останній робочий день певного періоду, встановлений як строк виконання раніше укладеної угоди з товарних або фон-дових цінностей. У діловій кореспонденції застосовується для позначення минулого періоду, здебільшого місяця, може також називатись день ліквідації (припинення) строкового контракту.

УЛЬТРАВІРЕС [УЛЬТРАВИРЕС] - діяльність, що перевищує певні права і виходить за межі повноважень.

УЛЬТРА... [УЛЬТРА...] - - префікс, що означає "над", "за межами", "надто" (напр., ультрамодний, ультралівий).

УМИСЕЛ [УМЫШЛЕННОСТЬ] - навмис-ність; у праві - одна з форм вини.

УМІННЯ [УМЕНИЕ] - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доціль-ному використанні людиною набутих знань і навичок. Формуванню У. сприяє розумін-ня суб'єктом взаємозалежності мети діяль-ності, умов і засобів її досягнення, знання правильної послідовності дій та операцій, а також можливість контролювати доціль-ність своїх дій у процесі їх виконання.

УМОВИ ДОГОВОРУ, КОНТРАКТУ [УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, КОНТРАКТА] -умови, по-годжені сторонами між собою до укладення договору і внесені в його текст, що в подаль-шому регулюють відносини сторін, відби-вають взаємні вимоги, права і зобов'язання.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія