Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УЗУРФРУКТ (УЗУРФРУКТ] - один з особистих сервітутів, що полягає в праві особи користуватися чужою власністю і одержувати від неї прибутки.

УЗУС [УЗУС] - 1. Зви-чай, звичка, правило. 2. Використання, зас-тосування. 3. У римському праві - корис-тування чужими правами.

УЇКЕНД [УИКЕНД] - час відпочинку, дозвілля, розваг від суботи до понеділка у деяких зарубіжних країнах (Англії, США).

УКАЗ [УКАЗ] - правовий акт одноособово-го глави держави (в Україні - Президента), що має нормативний юридичний характер і встановлює визначені правові норми, пра-ва, правила. Може бути й індивідуальним. що застосовує норму права до конкретного випадку (призначення високих посадових осіб, урядові нагороди громадян тощо). В окремих надзвичайних випадках можуть видаватись надзвичайні укази, які набува-ють силу закону.

УКЛАД ЕКОНОМІЧНИЙ [УКЛАД ЭКОНОМИЧЕСКИЙ] - тип господарства, пов'яза-ний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їй виробничи-ми відносинами, залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної країни.

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ [ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА] - завершальна стадія офор-млення договору, коли виникають взаємні права й зобов'язання.

УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ [ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА] - оформлення контракту між сторонами, що домовляються, підготовка всіх необхідних для цього документів і в ре-зультаті - виникнення взаємних прав і зо-бов'язань сторін.

УКЛАДЕННЯ УГОДИ [ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ] - остаточне оформлення угоди між сторонами, завершення всіх необхідних для цього формальностей.

УКООПСПІЛКА [УКООПСОЮЗ] - Ук-раїнська спілка споживчих товариств, центр споживчої кооперації в Україні. Утво-рена у 1920 р., діє на основі статуту та ко-ристується правами юридичної особи. Об'єднує облспоживспілки, райспожив-спілки, низові споживчі товариства. Орга-нізовує торгівлю, громадське харчування, хлібопечення в сільській місцевості, заго-тівлю с.-г. продуктів та промислової си-ровини, закупівлю продуктів у с.-г. підпри-ємств та населення і реалізацію їх через вдаснх торговельну мережу, а також вироб-ництво товарів на власних промислових підприємствах.

УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА (УВКР) [УКРАИНСКИЙ ВСЕМИРНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (УВКС)] - міжнародна громадська організа-ція, заснована в 1992 р. Всесвітнім форумом українців, який відбувся у Києві. Діяльність її спрямована на згуртування світового ук-раїнства щодо розбудови незалежної собор-ної правової демократичної Української дер-жави, задля піднесення авторитету України, поглиблення процесів духовного відроджен-ня, збереження національної ідентичності українців у країнах їх проживання. Спільно з громадськими організаціями, творчими спілками, державними закладами та пред-ставниками світового громадянства УВКР використовує такі форми, як конференції, конгреси, симпозіуми, брифінги, збори тощо. Сприяє створенню нових громад-ських організацій, благодійних фондів, вис-тавок, бібліотек, об'єднанню представників ділових кіл тощо. Надає гуманітарну допо-могу дитячим організаціям, навчальним закладам, видає і розповсюджує українську літературу.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія