Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

УГОДА КАСОВА [СОГЛАШЕНИЕ КАССОВОЕ] -Див. Касова угода.

УГОДА КЛІРИНГОВА [СОГЛАШЕНИЕ КЛИРИНГОВОЕ] - угода, якою передбачається можливість проведення розрахункових банківських операцій шляхом взаємозаліку зустрічних грошових вимог і обов'язків без переведення іноземної валюти або золота.

УГОДА КОМПЕНСАЦІЙНА [СОГЛАШЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОЕ] - 1. Угода, за умо-вами якої покупець товарів чи послуг розра-ховується компенсаційними поставками інших товарів чи наданням послуг на відпо-відні суми. 2. Угоди, однією з сторін чи кіль-кома сторонами яких є іноземні фірми і бан-ківсько-кредитні установи, страхові компа-нії, що надають кредити для сплати придба-ної продукції (чи послуг) або для інвестицій, лізингових операцій.

УГОДА КОНВЕРСІЙНА (СДЕЛКА КОНВЕРСИОННАЯ] - угода, яка передбачає купів-лю однієї валюти за іншу. При реальній ва-лютній операції (спот валютний) обмін здій-снюється відразу під час укладання У.к. чи протягом одного робочого дня; при терміно-вій (валютна операція-форвард) - платежі здійснюються у визначений в У.к. термін за курсом, зафіксованим під час укладання уго-ди. При валютній операції своп одну валюту продають за іншу за умови її зворотного викупу в тій самій сумі через певний час за курсом, зафіксованим під час укладання У.

УГОДА КОНСИГНАЦІЙНА [СДЕЛКА КОНСИГНАЦИОННАЯ] - угода, за якою поста-чальник (консигнант) відвантажує товари на склад посередника (консигнатора), кот-рий реалізує їх покупцям 1 перераховує ви-торг консигнантові. ВУ.к. визначаються строки реалізації товарів, по закінченні яких непродані товари можуть бути повер-нені консигнантові та передбачаються умо-ви частково поворотної або безповоротної консигнації.

УГОДА ЛІЦЕНЗІЙНА [СОГЛАШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ] - двостороння угода між власником ліцензії (ліцензіаром) і винайма-чем ліцензії (ліцензіантом) про право та умо-ви використання (впровадження) ліцензії ліцензіантом і порядок винагороди (премії, процента від можливого прибутку), яку одержує ліцензіар за надану ліцензію. Див. також Договір ліцензійний.

УГОДА МАРЖИНАЛЬНА [СДЕЛКА МАРЖИНАЛЬНАЯ] - угода про купівлю цінних паперів, при укладанні якої треба оплатити готівкою половину їх вартості, а решту гро-шей позичитиу брокера під заставу придба-них цінних паперів.

УГОДА МІЖУРЯДОВА [СОГЛАШЕНИЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ] - дво- або багатостороння угода, укладена між держа-вами - суб'єктами міжнародного права про предмет і умови співпраці в конкретно заз-начених сферах діяльності - політичній.економічній, екологічній, культурологіч-ній та ін.

УГОДА ОДНОСТОРОННЯ [СОГЛАШЕНИЕ ОДНОСТОРОННЕЕ] -угода, вчинена одні-єю стороною - юридичною чи фізичною особою (напр., відшкодування затрат, ви-дача доручення).

УГОДА ОНКОЛЬНА [СДЕЛКА ОНКОЛЬНАЯ]-Див. Онкольна угода.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія