Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ [ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ] - договір, що укладається між найма-чем і найманим працівником у письмовій формі на певний строк або на період вико-нання конкретної роботи (підряд). Права, обов'язки і відповідальність сторін, умови оплати й організації праці встановлюються самостійно сторонами угоди. В контракті можуть бути передбачені пільги для ство-рення додаткових стимулів до праці. Після закінчення терміну дії контракту він авто-матично продовжується на невизначений строк, якщо жодна зі сторін не висунула вимоги зупинення трудових відносин. Див. також Трудовий договір.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ [ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ] - наявність і передбачувані в майбутньому трудові можливості країни, регіону.

ТРУДОВИЙ СТАЖ [ТРУДОВОЙ СТАЖ] - стаж роботи, час (тривалість) трудової діяль-ності працівника. Є підставою для одержан-ня підвищеної заробітної плати, пенсії, допомоги за державним соціальним страху-ванням, чергової та додаткової відпусток, пільг працівникам. Чинне законодавство передбачає такі види стажу роботи праців-ників і службовців: загальний (сумарна три-валість будь-якої роботи працівника, неза-лежно від причини звільнення та перерви у трудовій діяльності), безперервний (трива-лість безперервної роботи працівника на одному й тому самому підприємстві) і стаж певноїроботи (тривалість роботи на певних посадах, видах робіт або в певних умовах).

ТРУДОВІ РЕСУРСИ [ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ] - загальна чисельність наявного пра-цездатного населення на території країни, адміністративно-територіальної одиниці або на підприємстві. Основна продуктивна сила суспільства. До показників Т.р. нале-жать: розподіл Т.р. за галузями суспільне ко-рисної діяльності (зайняті у виробничій і не-виробничій сферах, у галузях народного гос-подарства тощо); ступінь використання Т.р. і наявність резервів робочої сили; джерела поповнення робочої сили.

ТРУДОВІ СПОРИ [ТРУДОВЫЕ СПОРЫ] - незгоди, які виникають між працівниками, з одного боку, і адміністрацією підприємства (установи, організації) - з другого, з питань, пов'язаних із застосуванням законодавства про працю, колективного договору, контрак-ту, внутрішнього трудового розпорядку та інших актів нормативного характеру (див. також Трудовий договір]. Т.с. регулюють-ся чинним законодавством, зокрема Кодек-сом законів України про працю.

ТРУДОДЕНЬ (ТРУДОДЕНЬ] - форма опла-ти праці (в основному натуральна) в колгос-пах СРСР, введена у 1930-1931 рр. під час колективізації сільського господарства. Т. обраховували за виконання різних катего-рій праці (їх було до дев'яти). Вартість Т. в колгоспах встановлювалась у кінці с.-г. року, коли суму продуктів і грошей, що за-лишилися після розрахунку з державою, машино-тракторними станціями, закла-дання резервного і насіннєвого фондів, ділили на кількість вироблених у колгоспі трудоднів. Однак реальна оплата праці за трудоднями була настільки мізерною, що не давала можливості для нормального існу-вання селян, які змушені були у післяро-бочий час вести власне натуральне госпо-дарство, що було вагомим джерелом вижи-вання.

ТРУДОЄМНІСТЬ [ТРУДОЕМКОСТЬ] - еко-номічний показник, який характеризує зат-рати робочого часу на виготовлення одини-ці продукції, відображає ефективність зат-рат живої праці й безпосередньо пов'язаний із собівартістю продукції.

ТУГРИК [ТУГРИК] - грошова одиниця Мон-голії, поділяється на 100 мунгу.

ТУРИЗМ [ТУРИЗМ] - подорожі. Т. поді-ляють на: 1. Спортивний, пізнавальний, ді-ловий, любительський; 2. Прощі до святих місць.