Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРИДЦЯТИТИСЯЧНИКИ [ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИКИ] - назва більшовицьких партій-них і господарських працівників, відрядже-них на села України з метою так званої "до-помоги" українському селу згідно з постано-вою ЦК партії більшовиків і Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо дальшого зміцнен-ня колгоспів керівними кадрами". В укра-їнське село було відправлено більш як 30 тис. працівників партійних, державних, науко-во-досліднихустанов, навчальних закладів. Понад 4 тисячі з них відразу ж було призна-чено на керівні посади в колгоспах. Оскільки основним критерієм добору кадрів була пар-тійність, а не професійні якості, більшість із них не втрималась на цих посадах. У цілому кампанія не принесла очікуваних резуль-татів, а спричинила подальший занепад господарства, культури й духовності села.

ТРИМАЧ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [ДЕРЖАТЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - власник акцій, обліга-цій, грошових сертифікатів, інших цінних паперів.

ТРИПАРТИЗМ [ТРИПАРТИЗМ] -термін, що характеризує принцип і практику тристо-ронніх консультацій з метою досягнення компромісної тристоронньої угоди проф-спілки, підприємців і представників держа-ви в особі урядових організацій.

ТРИПЛІКАТ [ТРИПЛИКАТ] - 1. Документ, складений у трьох примірни-ках. 2. Ствердження печаткою третього примірника контракту, що практикується у міжнародній торгівлі.

"ТРИ СІ" ЗБУТУ ['ТРИ СИ" СБЫТА] - абре-віатура від трьох перших літер англійських слів, що означають три основні компонен-ти стратегії збуту (coverage - охоплення, control - контроль та cost - витрати).

ТРОЙСЬКА УНЦІЯ [ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ] - 1/12 частина англійського золотомонетно-го фунта, виступає як міра ваги золота ма-сою 31,1035г.

ТРУДОВА КНИЖКА (ТРУДОВАЯ КНИЖКА] - основний документ, що засвідчує тру-дову діяльність працівника, на підставі яко-го встановлюється його трудовий стаж. Уперше Т.к. в Україні було введено постано-вою РаднаркомуСРСРвід20.12.1938 р. Нині порядок видання і ведення Т.к. регулюється КЗпП і постановою Кабінету Міністрів Укра-їни "Про трудові книжки працівників" від 27.04.1993 р. При влаштуванні на роботу необхідно подавати Т.к., оформлену в уста-новленому порядку. Без Т.к. на роботу прий-маються лише особи, що працевлаштову-ються вперше. Т.к. мають усі працівники, які працюють на підприємстві, в установі, організації більш як 5 днів, у т. ч. сезонні й тимчасові. Для позаштатних працівників Т.к. ведуться за умови, що ці працівники підлягають державному соціальному стра-хуванню. До Т.к. заносяться дані про робо-ту, заохочення та нагороди за успіхи в робо-ті на підприємстві, в установі, організації. Дані про стягнення до неї не заносяться. За-писи про причини звільнення повинні бути зроблені у строгій відповідності з формулю-ванням чинного законодавства і з посилан-ням на відповідну статтю (пункт) закону. Власник або уповноважений ним орган зо-бов'язаний видати працівникові належно оформлену Т.к. у день звільнення (в остан-ній день роботи). У разі затримки видачі її з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за увесь час вимушеного прогулу Т.к. зберігаються на підприємствах, в уста-новах, організаціях як документ суворої звіт-ності, а при звільненні працівника Т.к. ви-дається йому під розписку в журналі обліку.

ТРУДОВЕ ПРАВО [ТРУДОВОЕ ПРАВО] - га-лузь права, що регулює суспільні відносини робітників і службовців у процесі праці їх на підприємствах, в установах і організаціях, а також трудові відносини осіб, які працюють за наймом в особистому домашньому або при-ватному господарстві. В основу Т.п. покла-дено принципи, закріплені в Конституції Ук-раїни та в Кодексі законів України про працю.

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР [ТРУДОВОЙ ДОГОВОР] -угода або контракт між працівником та підприємством або установою, згідно з яким працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфіка-цією або посадою, а підприємство (устано-ва. організація) - виплачувати йому заро-бітну Плату й забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним і трудовим договором. Див. також Трудовий контракт.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ [ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ] - сукупність працівників підпри-ємства, організації, компанії, об'єднаних загальною метою досягнення певних кінце-вих результатів своєї спільної діяльності.