Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

комплектующие для смесителей

ТРАТТА БАНКІВСЬКА [ТРАТТА БАНКОВСКАЯ] - переказний вексель, що виставляєть-ся банком або від його імені і оплачується за пред'явленням, належить безумовній оплаті.

ТРАТТА ТОРГОВА [ТРАТТА ТОРГОВАЯ] - платіжна вимога постачальника, що відван-тажив продукцію або надав послуги.

ТРЕЙДЕР [ТРЕЙДЕР] - 1. Торговець. 2. Маклер на фондо-вій біржі, що здійснює операції з купівлі-продажу цінних паперів. 3. Особа (юридич-на, фізична), що володіє правом здійснюва-ти операції купівлі-продажу на фондовій біржі та укладати відповідні угоди.

ТРЕЙДЕР ТОРГОВОЇ ЗАЛИ [ТРЕЙДЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА] - працівник брокерської фірми, якому безпосередньо довірено вико-нувати замовлення на купівлю-продаж цін-них паперів. Інша назва- атторій.

ТРЕНД [ТРЕНД] - спрямованість зміни економічних показни-ків, що визначається шляхом оброблення звітних, статистичних даних і встановлен-ня на цій основі тенденції економічного зростання або спадання.

ТРЕСТ [ТРЕСТ] - великі об'єднання підприємницьких орга-нізацій для здійснення єдиних виробничих, будівельних чи інших масштабних підпри-ємницьких програм. За такого об'єднання вони втрачають право самостійної діяльнос-ті і виключно підпорядковані адміністратив-ному керівництву тресту.
Т. в Україні наприкінці XIX ст. не набули та-кого значного розвитку як це було в Захід-ній Європі та США. За.. часів непу в 1922-1923 рр. відбулося трестування промисло-вості з метою здешевлення продукції та впро-вадження більш раціональних виробничих процесів. Т. "Південьсталь" об'єднав три великі металургійні заводи (Макіївський, Юзівський і Петровський) з рядом вугільних шахт і коксовими підприємствами; у вугіль-ній промисловості був створений великий Т. "Донбасвугілля", у рудній-"Південнорудний трест". Були створені Т. важкого машино-будування, с.-г. машинобудування, цукро-трест, маслотрест, спиртотрест та ін. Але боротьба між Держпланом УРСР і Всесоюз-ною радою народного господарства за сфери підпорядкування Т. призвела до їх ліквідації.
У 1960 р. у зв'язку з реформами в народ-ному господарстві Т. було відроджено, але вже тільки як виробничо-адміністративне об'єднання. Т. виконували роль проміжної ланки між головними управліннями мініс-терств та підприємствами як координаторів виробничих планів. -З реформою органів уп-равління промислових їгідприємств, прове-деною у 1973 р., було досягнуто поступової ліквідації Т. і заміни їх виробничими об'єд-наннями. На відміну від Т., вони являли со-бою господарські комплекси з правами юри-дичної особи, що несуть повну адміністра-тивну відповідальність за діяльність підпо-рядкованих їм підприємств або об'єднань.

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД [ТРЕТЕЙСКИЙ СУД] - арбітражний суд для вирішення спорів за громадянськими справами.

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУДДЯ [ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ] -Див. Арбітр.

ТРЕТІ ОСОБИ (ТРЕТЬИ ЛИЦА] - суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді цивільну справу для захисту особистих прав та інтересів, що охороняються законом. Т.о. поділяються на тих, що заявляють самостійні вимоги, і тих, що їх не заявляють. Т.о., які заявляють самос-тійні вимоги, вступають у порушену в суді справу, пред'явивши позов на предмет спору до однієї чи обох сторін. Т.о., які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, вступа-ють у судовий процес на боці позивача або відповідача з метою захисту своїх суб'єктив-них прав та інтересів. Юридична заінтересо-ваність цих осіб визначається тим, що ухвале-не судом у такій справі рішення може перед-бачати наслідки відносин між ними і сторона-ми, тобто впливати на їхні права чи обов'язки щодо однієї із сторін. Т.о. без самостійних ви-мог можуть з власної ініціативи вступити у справу в суді першої інстанції до ухвалення рішення або бути притягнутими до участі у справі з ініціативи інших осіб, які беруть участь у справі, та суду Вони також користу-ються процесуальними правами і мають про-цесуальні обов'язки сторони, в інтересах якої виступають. Оскільки Т.о. без самостійних ви-мог не є суб'єктами спірних матеріальних пра-вовідносин сторін, то вони не мають права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, відмо-ву від позову, визнання позову та укладання мирової угоди, так само вони не можуть ви-магати виконання судового рішення та ін.

ТРИГЕР [ТРИГГЕР] - 1. Час виконання замовлення в системі управління запасами. 2. Умова кредитної угоди, за якою автоматично настають будь-які наслідки, напр.. вимога дострокового погашення кредиту.