Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРАСАНТ (ТРАССАНТ] - юридична особа, банк або фінансова установа, яка видає пе-реказний вексель і бере на себе зобов'язан-ня за його сплату.

ТРАСАТ [ТРАССАТ] - юридична чи фі-зична особа, що підписала зобов'язання сплатити за переказним векселем його вар-тість за першою вимогою.

ТРАСТ [ТРАСТ] - комерційна організація, що здійснює управління майновою власніс-тю (цінними паперами) за дорученням влас-ника.

ТРАСТ-КОМПАНІЯ [ТРАСТ-КОМПАНИЯ] -1. Компанія, що виконує довірчі функції, тобто дії за дорученням особи, яка довірила їй здійснювати ці дії. 2. Довірена особа, що управляє майном за дорученням власника майна.

ТРАСТОВА УГОДА [ТРАСТОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ] -угода між банком і клієнтом, за якою банк бере на себе клопотання про управлін-ня коштами клієнта.

ТРАСТОВІ ОПЕРАЦІЇ [ТРАСТОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] - Див. Операції трастові.

ТРАСТ-СЕРТИФІКАТ [ТРАСТ-СЕРТИФИКАТ] - цінний папір, що випускається цільовою спрямованістю для купівлі нового устаткування, яке і вис-тупає забезпеченням цього паперу.

ТРАСТОВА УСТАНОВА [ТРАСТОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ]-Див. Траст-компанія.

ТРАСУВАННЯ [ТРАССИРОВАНИЕ] - вис-тавлення переказного векселя як засобу платежу (тратти); погашення заборгованос-ті в іноземній валюті.

ТРАТТА (ТРАТТА] - 1. Різновид переказного век-селя, який сплачується у момент пред'яв-лення або на визначену угодою дату. 2. До-кумент - письмовий наказ кредитора плат-никові виплатити певну суму грошей.