Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРАНСФЕР (ТРАНСФЕРТ) [ТРАНСФЕР (ТРАНСФЕРТ] - 1. Переказ валютних коштів їх власником в іншу країну з урахуванням різниці в курсах, або міжбанківські валютні операції, що здійснюються між двома або кількома країнами. 2. Перенесення оплати торговельної операції за контрактом з одно-го рахунку на інший. 3. Передання однією особою (фізичною чи юридичною) іншій права на володіння цінними паперами.

ТРАНСФЕР КРЕДИТНИЙ (ТРАНСФЕР КРЕДИТНЫЙ) - перенесення валютних креди-тів однієї країни в іншу шляхом відкриття безготівкових рахунків з умовою розрахун-ків у валютах цих країн. При цьому не від-буваються фізичні перерахунки з урахуван-ням різниці у валютних курсах цих країн.

ТРАНСФЕРНА ЦІНА [ТРАНСФЕРНАЯ ЦЕНА] - 1. Ціна внутрікорпораційної торгівлі між підрозділами однієї і тієї самої кор-порації, що знаходяться у різних країнах. Відрізняється від ринкових цін і викорис-товується для перерозподілу прибутку і ско-рочення податків. 2. Різновид послуг, визна-чений комерційними трансферними угода-ми, що передбачають зобов'язання комер-ційних банків або брокерських фірм надан-ня ними послуг щодо передання права влас-ності в операціях з цінними паперами.

ТРАНСФЕРНИЙ РИЗИК [ТРАНСФЕРНЫЙ РИСК] - визначення ймовірних матеріаль-них витрат; непередбачених (додаткових) обмежень, проблем у банківсько-фінансо-вих операціях між країнами - при перера-хунках капіталів з одних країн в інші.

ТРАНСФЕРНІ ПЛАТЕЖІ [ТРАНСФЕРНЫЕ ПЛАТЕЖИ] - компенсаційні виплати насе-ленню, підприємствам - юридичним осо-бам недержавної власності, що здійснюють-ся з метою їх підтримки під час несприят-ливої економічної ситуації в державі шляхом перерозподілу коштів з державних бюджет-них фондів на користь осіб, які їх вкрай пот-ребують. Здійснюються шляхом: надання
субсидій приватним підприємствам, вітчиз-няним товаровиробникам ; грошових ви-плат на соціальні потреби - пенсії, стипен-дії, компенсацію комунальних витрат; ви-плат процентів за державною позикою.

ТРАНСФЕРТНІ ПОСЛУГИ [ТРАНСФЕРТНЫЕ УСЛУГИ] - договір з траст-відділами комерційних банків або брокерськими фір-мами, що беруть на себе послуги щодо пе-редання прав власності на цінні папери.

ТРАНСФОРМАЦІЯ (ТРАНСФОРМАЦИЯ] - перебу-дова структур, форм і способів економічної діяльності, зміна її цільової спрямованості.

ТРАНСШИПМЕНТ [ТРАНСШИПМЕНТ] - умова угоди, за якою морський перевізник може у будь-який час із будь-якої причини перевантажи-ти вантаж на інше судно, не знімаючи з себе відповідальності перед власником вантажу за його доставку.

ТРАНЧИЗН [ТРАНЧИЗН] - дрібні (по 10 тис. доларів) частини великих євродоларових сертифікатів вартістю 10-30 млн доларів, які продаються дрібним інвес-торам і мають усі параметри великого серти-фіката (процент, дата випуску, дата викупу).

ТРАНШ (ТРАНША) [ТРАНШ (ТРАНША)] - 1. Серія, частина облі-гаційної позики, що емітується окремими випусками. 2. Частка валютного кредиту країні, що надається за рішенням між-народних валютних організацій (МВФ, МБРР та ін.).