Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРАНСАКЦІЯ [ТРАНСАКЦИЯ] - 1. Бан-ківська операція, яка полягає в переведенні коштів з одного рахунку на інший. 2. Опе-рація, угода, що супроводжується взаємни-ми поступками.

ТРАНСЛЯТОР [ТРАНСЛЯТОР] -технічний засіб, що виконує трансляцію програм.

ТРАНСЛЯЦІЯ [ТРАНСЛЯЦИЯ] - 1. Перерахунок вартості товару, обсягів робіт у грошовому виразі з однієї валюти в іншу. 2. Передавання відомостей через радіомережу.

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК [ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК] - великий універ-сальний банк, що виконує посередницьку роль у міжнародному обігу позичкового капі-талу, має мережу закордонних підприємств;
здійснює за підтримки держави контроль за валютними і кредитними операціями.

ТРАНСПОРТ [ТРАНСПОРТ] - одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господар-ства і населення в усіх видах перевезень. Основою транспортної системи України є Т. залізничний, автомобільний, морський, річ-ковий. повітряний і трубопровідний. Т. поділяють на внутрівиробничий, загально-го користування, особливого користування та спеціальний.

ТРАНСПОРТНА ПРОДУКЦІЯ [ТРАНСПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ] - показник натураль-ної і вартісної оцінки діяльності транспор-тного підприємства, що відображає обсяг перевезень вантажів, пасажирів.

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО [ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО] - частина цивільного права, сукуп-ність правових норм, що регулюють відно-сини з перевезення транспортними засоба-ми вантажів, пасажирів та багажу. Відповід-но до існуючих видів транспорту перевезен-ня поділяються на залізничні, морські, річ-кові, повітряні, автомобільні. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. За дого-вором перевезення вантажу перевізник зо-бов'язується доставити доручений йому від-правником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій особі (одер-жувачеві), а відправник зобов'язується спла-тити за перевезення вантажу встановлену плату. Цей договір належить до договорів на користь третьої особи. Сторонами в цьому договорі є перевізник і відправник, третьою особою - одержувач вантажу.

ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ [ТРАНПОРТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ] - витрати на перевезення вантажів, що враховуються як транспортна складова у ціні товару.

ТРАНСПОРТНІ ТАРИФИ (ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ] -Див. Тарифи, транспортні.

ТРАНССЕРТИФІКАТ (ТРАНССЕРТИФИКАТ| - цінний папір, що випускається для оплати рахунків за закупівлю нового устат-кування при поновленні парку транспорт-них організацій. Товарним забезпеченням такого паперу є устаткування, що купується і на яке кредитор отримує право власності до моменту повного погашення боргу.