Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТРАДИЦІЯ [ТРАДИЦИЯ] - історично складені.що пере-даються від покоління до покоління устале-ні морально-етичні звичаї, обряди, суспіль-ні настанови, ідеї, цінності, норми поведін-ки; елементи соціально-культурного насліду-вання, що тривалий час зберігаються у сус-пільстві чи в окремих його соціальних групах. Розрізняють Т. прогресивні і реакційні.

ТРАКАЦІЯ [ТРАКАЦИЯ] - попередня пропозиція про про-даж або купівлю товарів, щоб вияснити реакцію зацікавлених осіб, виявити можли-вість здійснення передбачених торгових операцій. Інша назва- трактація.

ТРАМП [ТРАМП] - вантажне судно, що перевозить будь-які масові вантажі в будь-яких напрямках нерегулярно, без певного розкладу ("бурлаць-ке" судно), на відміну від лайнера, що вико-ристовується для планових перевезень за певними напрямками. Фрахтується, як пра-вило, на умовах чартер-партії.

ТРАНЗИТ [ТРАНЗИТ] - перевезення паса-. жирів і вантажів з одного пункту до іншого через проміжні станції, дільниці тощо. Тран-зитні вантажі здебільшого перевозять мар-шрутні поїзди, які проходять сортувальні й дільничні станції без переробки. Транзитні перевезення здійснюють всередині країни, а також у міжнародних сполученнях.

ТРАНЗИТ МІЖНАРОДНИЙ [ТРАНЗИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ] - перевезення іноземних вантажів за умови, що пункти відправлен-ня і призначення знаходяться за межами даної країни. Розрізняють прямий між-народний транзит, коли товари перево-зять, не розміщуючи їх на митних складах, і посередній - при використанні митного складу.

ТРАНЗИТНА НОРМА [ТРАНЗИТНАЯ НОРМА] - мінімальний розмір відвантаження товарів (продукції) при поставках їх безпо-середньо з підприємства-виготовлювача для конкретного замовника (споживача).

ТРАНЗИТНИЙ [ТРАНЗИТНЫЙ] -Див. Тран-зит.

ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБІГ [ТРАНЗИТНЫЙ ТОВАРООБОРОТ] - форма оптового товарообігу, коли оптова фірма продає товар, відвантажуючи його від постачаль-ника безпосередньо товароотримувачу, ми-наючи свої склади.

ТРАНЗИТНІ МИТА [ТРАНЗИТНЫЕ ПОШЛИНЫ] -мита, що утримуються державою, через яку вантаж проходить транзитом в іншу країну.

ТРАНЗИТНІ РОЗРАХУНКИ [ТРАНЗИТНЫЕ РАСЧЕТЫ] - безготівкові розрахунки за то-варно-матерільні цінності, в яких, крім ван-тажовідправника і вантажоодержувача, бере участь посередницька (або оптова) тор-говельна організація, що виступає у ролі постачальника.