Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОРГОВИЙ ДІМ [ТОРГОВЫЙ ДОМ] - вели-кі торговельні об'єднання, які здійснюють товарообігові операції, переважно гуртові (оптові) з широким асортиментом товарів із внутрішніми й зарубіжними товаровиробни-ками і торговельними компаніями. Викорис-товують внутрішній і зарубіжний капітал. Часто виконують функції посередників - організаторів зовнішньоекономічних зв'яз-ків для інших суб'єктів підприємництва.

ТОРГОВИЙ ДОГОВІР [ТОРГОВЫЙ ДОГОВОР] - письмова угода, яка регулює торго-вельні та інші економічні відносини між дер-жавами, кооперативними та торговельними підприємствами інших форм власності, а також підприємствами й організаціями - постачальниками товарів. Значення Т.д. особливо посилюється за умов ринкового реформування в Україні.

ТОРГОВИЙ КРЕДИТ [ТОРГОВЫЙ КРЕДИТ] - придбання в кредит товарів для поступо-вого продажу з виплатою їх вартості і процен-тів найближчим часом; поширена форма ко-роткострокових позичок, яка особливо вико-ристовується в оптовій і роздрібній торгівлі.

ТОРГОВИЙ МАКЛЕР [ТОРГОВЫЙ МАКЛЕР] - особа, що не укладає самостійних угод, а лише вказує на можливість їх здійснення, зводить продавця і покупця; маклерський гонорар, величина якого залежить, як пра-вило, від суми операцій, виплачується і про-давцем, і покупцем.

ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК [ТОРГОВЫЙ ПОСРЕДНИК] - фізична або юридична осо-ба, яка стає зв'язуючою ланкою між вироб-ником і споживачем, продавцем і покупцем товару і яка сприяє розвитку торгівлі.

ТОРГОВИЙ РЕГІСТР [ТОРГОВЫЙ РЕГИСТР] - регістр торгових фірм, у який за-носяться офіційно зареєстровані фірми. Містить дані про назву фірми, її місцезна-ходження, напрям діяльності, обсяг основ-ного капіталу і власників фірми.

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР {ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР] - комплекс різних торгових підприємств, зосереджених в одному місці, що функціонують як єдиний. цілісний об'єкт. Т.ц. обслуговує цілу торгову залу усіма необхідними видами товарів ма-сового попиту. Великі Т.ц. обладнані стоян-ками для автомашин.

ТОРГОВІ УГОДИ [ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ] - міжфірмові або міжурядові угоди, договори про товарообіг і платежі, що регу-люють торгово-економічне співробітниц-тво, умови і форми платежів.

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА [ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА] - недер-жавна неприбуткова самоврядна організа-ція, яка об'єднує юридичних осіб - суб'єк-тів підприємницької діяльності. Може здій-снювати підприємницьку діяльність лише в обсязі, необхідному для виконання її статут-них завдань. Створюється з метою сприян-ня розвиткові національної економіки, її ін-теграції у світову господарську систему, фор-мування сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, науково-технічних і торгових зв'язків між українськими підприємцями і підприємцями зарубіжних країн. Заснову-ється за принципом добровільного об'єднан-ня їх засновників. В Україні діють: Торгово-промислова палата України, Торгово-про-мислові палати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя. Див. також Торгова палата.

ТОЧНИЙ ПРОЦЕНТ [ТОЧНЫЙ ПРОЦЕНТ] -Див. Процент точний.