Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОРГОВЕ ПРАВО [ТОРГОВОЕ ПРАВО] - виокремлена у деяких країнах (Франція, Япо-
нія та ін.) самостійна частина громадського права, що регулює торговельні процеси.

ТОРГОВЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ (ТОРГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ] -Див. Операція торговельна.

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО (ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО] - група осіб, яка представляє торговельні інтереси країни за кордоном або в іншому регіо-ні.складова відповідних повноважних пред-ставництв за кордоном. Виконує операції щодо зовнішньої торгівлі для організацій. підприємств, установ і громадян, які беруть участь у зовнішньоторговельних операціях, сприяє розвиткові торговельних операцій закордонними організаціями, вивчає за-гальноекономічні умови і торгову кон'юн-ктуру, виконує функції посередника від іме-ні торговельної або виробничої компанії.

ТОРГОВЕЦЬ [ТОРГОВЕЦ] - особа, що тор-гує товаром, купує і продає товар.

ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ [ТОРГОВЕЦ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ] - юридична особа, яка на підставі державноі ліцензії здійс-нює торгівлю та посередницьку діяльність цін-ними паперами. Ліцензію (дозвіл) на здійснен-ня посередницької діяльності видає держав-ний орган регулювання ринку цінних паперів. В Україні існують такі види посередницької ді-яльності: діяльність з випуску цінних паперів, тобто виконання Т.ц.п. (за дорученням, ввдіме-ні та за рахунок емітента) обов'язків з органі-зації передплати на цінні папери або реалізаив іхіншим особам; комхллшдіяльніапь-купів-ля-продаж цінних паперів, що здійснюються Т.ц.п. від власного імені або за дорученням і за рахунок іншої особи; комерційна діяльність- купівля-продаж цінних паперів, що здійс-нюється Т.ц.п. від свого імені та за власний рахунок. Т.ц.п. можутьбутибанкиібанківські установи. Для небанківських установ операції з цінними паперами повинні бути виключним видом їх підприємницької діяльності. За організаційною формою Т.ц.п. можуть бути лише господарськими товариствами.

ТОРГОВИЙ АВТОМАТ (ТОРГОВЫЙ АВТОМАТ) - напівавтоматичне обладнання для продажу товарів, що видає товар при опус-канні монети або спеціального жетона.

ТОРГОВИЙ АГЕНТ (ТОРГОВЫЙ АГЕНТ] - Див. Агент торговий.

ТОРГОВИЙ АКРЕДИТИВ (ТОРГОВЫЙ АККРЕДИТИВ] - зобов'язання банку видати за дорученням клієнта і за його рахунок конкретному отримувачу певну суму грошей за умови визнання документів, що пред'являє отримувач, чинними.

ТОРГОВИЙ БАР'ЄР [ТОРГОВЫЙ БАРЬЕР] - штучне обмеження вільної торгівлі між кра-їнами у вигляді високого мита, квот та інших обмежень імпорту та експорту, введення суворого валютного контролю.

ТОРГОВИЙ БАЛАНС [ТОРГОВЫЙ БАЛАНС] -Див. Баланс торговий.