Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОРГІВЛЯ ЗОВНІШНЯ [ТОРГОВЛЯ ВНЕШНЯЯ] -Див. Зовнішня торгівля..

ТОРГІВЛЯ КООПЕРАТИВНА [ТОРГОВЛЯ КООПЕРАТИВНАЯ] - основний вид діяль-ності споживчої кооперації, кошти якої фор-муються за рахунок внесків пайовиків і при-бутку від господарської діяльності.

ТОРГІВЛЯ ПРИКОРДОННА [ТОРГОВЛЯ ПРИГРАНИЧНАЯ] - форма зовнішньої тор-гівлі між підприємствами та організаціями суміжних держав у прикордонних районах. Проводиться на основі спеціальних між-урядових угод, що забезпечують пільговий режим.

ТОРГОВА ВИРУЧКА, ВИТОРГ [ТОРГОВАЯ ВЫРУЧКА] - сума грошей, отриманих торговою організацією, підприємством, продавцем від продажу товарів за певний відрізок часу.

ТОРГОВА ЗНИЖКА [ТОРГОВАЯ СКИДКА] -Див. Знижка торгова.

ТОРГОВА МАРКА (ТОРГОВАЯ МАРКА] - марка, яку надають товару чи підприєм-ству-товаровиробникові відповідно до чин-ного законодавства, що є Гарантом певної (високої) якості товарів, їх відповідності стандартам, технічним умовам. Викорис-тання торгової марки іншими підприєм-ствами без дозволу її власника карається законом.

ТОРГОВА НАДБАВКА [ТОРГОВАЯ НАКИДКА] - надбавка до оптової ціни товару, не-обхідна для покриття витрат і отримання середнього прибутку підприємствами роз-дрібної торгівлі.

ТОРГОВА НАЦІНКА (ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА] - надбавка до роздрібних цін на продукцію, що реалізують підприємства громадського харчування різних форм власності. Див. також Націнки.

ТОРГОВА ПАЛАТА [ТОРГОВАЯ ПАЛАТА] - громадська організація, що сприяє розвит-кові й зміцненню торговельних зв'язків між регіонами країни та з іншими країнами на основі вивчення та узагальнення інформа-ційних матеріалів про економіку й зовніш-ню торгівлю іноземних держав, діяльність їхніх Т.п., об'єднань і спілок, міжнародних та інших організацій з питань розширення торговельно-економічних зв'язків. Т.п. ви-конують й інші функції, такі як: участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, з'їз-дах Т.п.: проведення в країні та в зарубіжжі доповідей про економіку країни, торгівлю та економічні зв'язки з іншими державами;
організація торгово-промислових виставок у державі та в зарубіжжі, сприяння органі-зації іноземних і міжнародних виставок в Україні тощо. Див. також Торгово-промис-лова палата.

ТОРГОВА СТАТИСТИКА [ТОРГОВАЯ СТАТИСТИКА] - 1. Узагальнені результативні показники роботи підприємств торгівлі. напр.. регіону або галузі, що готуються з метою оцінки і опрацювання подальшого управління збутом продукції (товарів). 2. Галузь статистики, що вивчає стан і дина-міку торгівлі як галузі економіки, розвиток і структуру оптового й роздрібного товароо-бороту та інші торговельні процеси, вико-ристовуючи при цьому прийняті в статис-тиці методи і способи наукового аналізу.