Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОЛОКА (ТОЛОКА, ПОМОЩЬ] - давня форма селянської взаємодопомоги (на спо-рудженні будинків, при збиранні врожаю, вирубці лісу тощо); іноді Т, використовують при спорудженні церков, шкіл, доріг та ін. Участь у Т. - добровільна. Ця традиція, що й донині збереглась у деяких селах, відігра-ла значну роль у розбудові селянських гос-подарств і формуванні почуття єдності і вза-ємодопомоги.

ТОННАЖ (ТОННАЖ] - ви-мірник перевізної здатності судна або сукуп-ності суден, який визначають тонною пов-ної вантажопідйомності (дедвейту) і реєс-тровою тонною.

ТОННО-КІЛОМЕТР [ТОННО-КИЛОМЕТР] - показник вантажообороту на залізнично-му, водному, автомобільному, повітряному транспорті, а також один зі вимірників пе-ревізної роботи, виконаної рухомим складом транспорту. Розрізняють Т.-к. тарифні (визначають, як правило, за найкоротшими тарифними відстанями) та експлуатаційні (обчислюють за фактично пройденими від-станями). Експлуатаційні Т.-к. поділяються на Т.-к. нетто (обчислюють множенням ваги перевезених вантажів (з тарою) в тон-нах на відстань у кілометрах) і Т.-к. брутто (до ваги вантажу з тарою додають вагу пе-ревізних засобів - вагона, автомобіля, бар-жі тощо у тоннах).

ТОННО-МИЛЯ [ТОННО-МИЛЯ] - одиниця виміру транспортної роботи морського суд-на. Кількість Т.-лл. обчислюють множенням ваги перевезенбго вантажу в тоннах на пройдений судном шляху морських милях. Морська миля дорівнює довжині 1 градуса земного меридіана, тобто 1,852 км.

ТОРГ АУКЦІЙНИЙ (ТОРГ АУКЦИОННЫЙ] - торг, який проводиться за аукційними правилами. Товари сортуються за однакови-ми ознаками в лоти, подібні за ознаками лоти групуються в дещо більші партії - стренги. Усі дані про товари наводяться в аукційному каталозі, де лоти і стренги запи-сані за своїми номерами, які і оголошує аук-ціоніст, що веде торг.

ТОРГИ [ТОРГИ]- 1. Поширена традиційна конкурентна форма організації торгівлі, за якою продаж товару здійснюється на зма-гальних засадах. Договори купівлі-продажу укладаються після попередньо проведених торгів щодо узгодження цін та умов прода-жу, передпродажних і післяпродажних по-слуг. Т. бувають: викриті (гласні, публічні), закриті (негласні, тендерні) та перекваліфі-каційні. 2. Організаційні структури-об'єд-нання роздрібних торгових підприємств (крамниць), які поєднують торговельно-гос-подарську діяльність із функціямиуправлін-ня. Здійснюють закупівлю товарів, їх збере-ження, комплектацію торгового асортимен-ту для магазинів, ведуть комерційні, фінан-сові, банківські та інші операції. За товар-ним профілем можуть бути вузькоспеціалі-зовані, спеціалізовані і змішаного асорти-менту.

ТОРГИ ВІДКРИТІ (ПУБЛІЧНІ) [ТОРГИ ОТКРЫТЫЕ (ПУБЛИЧНЫЕ)] - прилюдні тор-ги, що проводяться відкрито у присутності учасників торгів. 2. Міжнародні торги, у яких тендерний комітет оголошує всі про-позиції щодо здійснюваної торговельної операції, умови продажу товару чи послуги у присутності зацікавлених сторін і оголо-шує визначеного на конкурсних засадах переможця тендеру. 3. Спосіб примусового продажу майна боржника, на яке звернено стягнення відповідно до чинного законодав-ства (за рішенням суду чи арбітражу, у разі банкрутства).

ТОРГИ ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЙНІ [ТОРГИ ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИОННЫЕ] - поперед-ній етап торгів (відкритих або закритих), які проводяться для визначення пріоритетного постачальника особливо важливих, склад-них видів технічного обладнання, техноло-гічних виробничих ліній, вибору підрядника
(виконавця) особливо важливих державних чи міжнародних промислових, будівельних, транспортних або інших проектів. Учасники торгів представляють на конкурс продукцію, проекти у тендерний комітет для підтвер-дження високого рівня технічної та еконо-мічної ефективності. На підставі висновків у тендерних комісіях проводяться торги.

ТОРГІВЛЯ [ТОРГОВЛЯ] - форма обміну товарів, за якої рух їх із сфери виробництва до сфери споживання або зміна одного влас-ника товару іншим відбувається на основі купівлі- продажу. Це одна з найважливіших галузей економіки, що забезпечує економіч-ний зв'язок між виробництвом і спожи-ванням, окремими галузями і підприємства-ми, окремими районами країни та між країнами. Т. поділяють на внутрішню (ку-півля-продаж здійснюється на внутріш-ньому ринку), зовнішню (купівля-продаж відбувається між країнами), оптову (що виступає посередником між виробником і роздрібним продавцем), роздрібну (через яку вироблена продукція переходить зі сфери обігу до конкретного споживача), коопера-тивну (базується на кооперативній формі власності) та ринкову (де здійснюється ку-півля-продаж продукції, виготовленої при-ватними власниками та товаровиробни-ками різних форм недержавної власності).

ТОРГІВЛЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ ТОВАРУ ПОШТОЮ [ТОРГОВЛЯ С ЗАКАЗОМ ТОВАРА ПО ПОЧТЕ] - збут товарів за допомогою телефонних каналів і пошти для збирання замовлень з наступною доставкою замов-леного товару додому або на роботу.