Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАРНІ ЗАПАСИ [ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ] - засоби виробництва і товари народного спо-живання, які перебувають у сфері обігу у вигляді готової продукції на складах підпри-ємств-виготовлювачів, на оптових торгових базах, на підприємствах роздрібної торгівлі та на шляху від однієї з перелічених ланок до іншої. За призначенням Т.з. поділяють на поточні (товари, якими забезпечують що-денну торгівлю), сезонні (що створюють на певний період року) та спеціальні.

ТОВАРНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ [ТОВАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ] - 1. Надання банка-ми позичок, кредитів під заклад товарів і то-варних документів. 2. Здійснення банками товарно-комісійних (посередницьких) опе-рацій з продажу товарів.

ТОВАРНО-ГРОШОВІ ВІДНОСИНИ [ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ) - термін політичної економії, що означає ринкові від-носини, пов'язані з купівлею-продажем то-варів, товароборотом.

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ [ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ] - бухгалтерський, статистичний показник, що відображає на певну дату вартість товар-но-матеріальних цінностей, до складу яких входять виробничі запаси, незавершене ви-робництво, залишки готової продукції.

ТОВАРОЗНАВСТВО [ТОВАРОЗНАВСТВО] - наука, що вивчає фізичні, хімічні і спо-живні властивості товарів з метою створен-ня безпечних умов їх споживання.

ТОВАРООБМІННІ (МІНОВІ) УГОДИ [ТОВАРООБМЕННЫЕ (МЕНОВЫЕ) СДЕЛКИ] - угоди, на підставі яких відбувається обмін товарів на інші товари рівноцінної вартос-ті. Кожна зі сторін виступає водночас про-давцем і покупцем. При цьому грошові роз-рахунки здебільшого відсутні. Див. також Бартер.

ТОВАРООБОРОТ [ТОВАРООБОРОТ] - 1. Рух товарів у сфері обігу, пов'язаний з їх обміном на гроші і переходом від виробництва до споживання. 2. Обсяг проданих і куплених товарів у грошовому виразі за певний час.

ТОВАРООБОРОТ СКЛАДСЬКИЙ (ТОВАРООБОРОТ СКЛАДСКОЙ] - вид товаро-обороту, в процесі якого оптова база прий-має на свій склад, проводить складську ' обробку і в разі необхідності комплектацію товарів, а потім відправляє їх у роздрібну торгівлю або на чергову стадію виробни-чого процесу.

ТОВАРООБОРОТНІСТЬ [ТОВАРООБОРАЧИВАЕМОСТЬ] - тривалість проходження товарної маси каналами обігу з моменту надходження товарів у торгівлю до момен-ту продажу їх.

ТОВАРОПРОСУВАННЯ [ТОВАРОПРОДВИЖЕНИЕ] - процес руху товарів (засобів ви-робництва та предметів споживання) зі сфе-ри виробництва в сферу споживання, який здійснюється у формі купівлі-продажу через товаропровідні канали (роздрібну торгівлю або через імпортера (експортера), оптового покупця та інших учасників обігу товарів). Скорочення кількості ланок (посередників) Т є одним із важливих завдань економічно-го господарювання в умовах проведення ринкових реформ.