Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАРНИЙ ЗНАК [ТОВАРНЫЙ ЗНАК] - спеціальні оригінальні знаки (символіка), які містяться на товарі або на упаковці то-варовиробника і показують оригінальні від-мінності даного товару від товарів інших товаровиробників. Вони мають бути офіцій-но зареєстрованими державними органами і зображеними у вигляді спеціальних симво-лів, спеціальних малюнків. Т.з. виконують функції гарантії якості товару і є засобом реклами самого товару виробничої чи торго-вельної фірми. Застосовується у внутрішній та міжнародній торгівлі. Володар Т.з. має виключне право на його використання згід-но з державними законами.

ТОВАРНИЙ КОД УНІВЕРСАЛЬНИЙ (ТОВАРНЫЙ КОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ] - Див. Бар-код.

ТОВАРНИЙ КОШИК [ТОВАРНАЯ КОРЗИНА] -Див. Споживчий кошик.

ТОВАРНИЙ КРЕДИТ [ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ] -Див. Кредит товарний.

ТОВАРНИЙ РИНОК [ТОВАРНЫЙ РЫНОК] - сфера обороту товару однієї споживної вартості, в межах якої визначається моно-польне становище. Формується за спожив-чими (товарознавчими) ознаками.

ТОВАРНИЙ ФЕТИШИЗМ [ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ] - надання товарам особливої, магічної сили, розгляд їх як головного регу-лятора не тільки економічних, а й усіх від-носин між людьми.

ТОВАРНИЙ ФОНД [ТОВАРНЫЙ ФОНД] - спеціально створений кількома юридич-ними особами, що об'єднались за прин-ципом спільності економічних інтересів, фонд для акумулювання засобів у вигляді внесків, паїв або шляхом купівлі-продажу акцій для забезпечення функціонування і підтримки малого й середнього підпри-ємництва.

ТОВАРНИЙ ЧЕК [ТОВАРНЫЙ ЧЕК] -Див. Чек товарний.

ТОВАРНІ АРБІТРАЖНІ УГОДИ [ТОВАРНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ] - Див. Арбітражні угоди.

ТОВАРНІ ГРОШІ (ТОВАРНЫЕ ДЕНЬГИ] - товар, що використовується як засіб обміну і водночас продається і купується як звичай-ний товар.