Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАРНА ПОЛІТИКА [ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА] - елемент маркетингової діяльності підприємства, спрямований на розвиток асортименту, створення нових товарів, зняття з виробничої програми товарів, що втратили споживчий попит, поліпшення упаковки товарів, розробку виразного товарного знака та оригінальної назви товару.

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ [ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ] - обсяг в грошовому виразі усієї виготовленої і реалізованої підприємством за певний відтинок часу кінцевої продукції.

ТОВАРНА ЦІНА [ТОВАРНАЯ ЦЕНА] - уза-гальнена ціна певної кількості однотипного товару. Визначається у тому разі, коли оди-ниця даного конкретного товару має вар-тість, здатну обмінятись на певну кількість іншого товару.

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО [ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО] - форма ведення госпо-дарства, за якою продукти виготовляються не для особистого споживання, а для обмі-ну через купівлю-продаж.

ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - загальний обсяг ресур-сів, що їх направляють у роздрібну торгів-лю. Т. з. містить у собі всі товарні нагрома-дження продовольчих і непродовольчих то-варів, призначених для продажу населен-ню, організаціям, підприємствам через роз-дрібну торговельну мережу та підприємства громадського харчування. Т.з. обчислюють за окремими товарними групами і в загаль-ному обсязі з поділом на продовольчі й не-продовольчі товари. Т.з. продовольчих і не-продовольчих товарів визначають у нату-ральному вираженні, деяких з них - у перерахунку на основний продукт (м'ясо та м'ясопродукти - в м'ясі, молоко та молочні продукти - в молоці тощо), а також у вар-тісному вираженні.

ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШЕЙ [ТОВАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ] - рівень забезпечення виробленими і поставленими на ринок товарами платоспроможного по-питу на них у вигляді готівкових і безготів-кових грошей населення і підприємців, що можуть бути спрямовані на купівлю наяв-них товарів у поточних цінах. Якщо наявні кошти значно більші від вартості товарів у поточних ринкових цінах, то такі гроші на-зивають товарна незабезпеченими. Їх наяв-ність є однією з причин відкритої або зак-ритої (подавленої) інфляції.

ТОВАРНЕ СПОЖИВАННЯ [ТОВАРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ] - споживання матеріаль-них благ, які надходять для кінцевого вико-ристання споживачем через торговельні підприємства, а також міські і сільські рин-ки у порядку придбання предметів спожи-вання за рахунок особистих доходів насе-лення. Основою товарного споживання є товарне виробництво.

ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ (ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ] - 1. Перелік видів товарів. наявнихукрамниці, на ринку, торговельній мережі. 2. Група однорідних товарів, приз-начених для певного кола покупців, що за-довольняють певні потреби.

ТОВАРНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС [ТОВАРНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС] - курс, розрахо-ваний через співвідношення цін на певні товари. Напр., якщо 1 т нафти на світово-му ринку коштує 100 доларів, а на вітчиз-няному - 400 грн, то товарний курс дола-ра, розрахований за товаром "нафта", ста-новить 400:100 = 4 грн. Інша назва -ре-альний валютний курс.

ТОВАРНИЙ ДЕМПІНГ [ТОВАРНЫЙ ДЕМПИНГ] - експорт товарів за цінами, нижчи-ми від цін внутрішнього ринку, що застосо-вується як засіб боротьби за нові ринки збу-ту. Див. також Демпінг.