Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАРИСТВО НА ДОВІРІ (ТОВАРИЩЕСТВО НА ДОВЕРИИ] - об'єднання фізичних і юридичних осіб, яке ґрунтується на взаєм-ній довірі, і засновники не мають потреби в юридичному оформленні відносин. Таке то-вариство, як правило, є командитним.

ТОВАРИСТВО НА ПАЯХ (ТОВАРИЩЕСТВО НА ПАЯХ] - об'єднання фізичних, юридич-них осіб, кожна з яких вносить свою частку (пай) в загальну справу у майновій або гро-шовій формі.

ТОВАРИСТВО ПОВНЕ [ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ] -Див. Повне товариство.

ТОВАРИСТВО ПОКУПЦІВ [ОБЩЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ] - юридична особа, яку створюють фізичні особи для спільної учас-ті і приватизації шляхом укладання угоди про сумісну діяльність. Створення Т.п. чле-нами трудового колективу підприємства, що приватизується, здійснюється на підставі рішення загальних зборів за умови участі в них більш як половини працівників. До його складу можуть зараховуватись також колиш-ні працівники, які вийшли на пенсію, звіль-нені у зв'язку зі скороченням штатів та ін.

ТОВАРИСТВО ПРОСТЕ [ТОВАРИЩЕСТВО ПРОСТОЕ] - товариство, що виникає на основі неформальної домовленості, без юри-дичного статусу для досягнення загальної мети, здійснення єдиного проекту.

ТОВАРНА БІРЖА [ТОВАРНАЯ БИРЖА] - Див. Біржа товарна.

ТОВАРНА ЕКСПЕРТИЗА [ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА] - експертиза якості товарів, що реалізуються на біржових торгах.

ТОВАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ [ТОВАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ] - масовий продаж певного виду споживчих товарів з метою погасити ажіотажний попит на них і не допустити під-вищення ринкових цін. Може здійснювати-ся державою для стабілізації ринку і цін.

ТОВАРНА МАСА [ТОВАРНАЯ МАССА] - об-сяг пропозиції на ринку різноманітних спо-живчих товарів.

ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА [ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА] -- 1. Сукупність асорти-ментних груп товарів і товарних одиниць, що пропонуються до продажу на певних ринках. 2. Перелік продукції, що виготовля-ється на підприємстві (структура виробни-чої програми).