Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ [ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ] -Див. Акціонерне това-риство.

ТОВАРИСТВО ВЗАЄМНОГО КРЕДИТУ [ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА] - кредитна установа, що здійснює кредиту-вання промислових, торговельних та інших компаній на взаємних засадах.

ТОВАРИСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ (ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ] - комерційна ор-ганізація, що створюється за рахунок внес-ків її засновників (фізичних або юридичних осіб) для здійснення господарської діяльнос-ті. Майно, створене завдяки внескам, а та-кож вироблене і придбане господарським товариством, належить йому на правах власності. Таке товариство може бути ство-рене за певних умов однією особою, яка стає його єдиним учасником..

ТОВАРИСТВО ДОЧІРНЄ [ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНЕЕ] -Див. Дочірне підприємство.

ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ [ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ] - незалежна громадська організація, ство-рена з метою розробки і зміцнення політики й законодавства щодо захисту інтересів спо-живачів, а також контролю за дотриманням промисловцями і підприємствами торгівлі правил і норм, спрямованих на захист прав споживача (недопущення продажу йому неякісних товарів, забезпечення компен-сації збитків споживача від придбання і ко-ристування неякісним товаром тощо). Такі організації створені у більшості розвинутих країн. В Україні, крім державного рівня, Т.з.с. діють в обласних центрах та інших містах.

ТОВАРИСТВО 3 ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ]-това-риство, статутний фонд якого поділений на частки, визначені статутними документа-ми. Відповідальність партнерів у такому то-варистві не обмежена розмірами пайового внеску, вони відповідають за зобов'язання-ми товариства своїм майном у кратному розмірі відносно їх внесків.

ТОВАРИСТВО ЗМІШАНЕ [ОБЩЕСТВО СМЕШАННОЕ] - форма організації і здійснен-ня господарської діяльності з використан-ням іноземного капіталу. Такі підприємства діють відповідно до законів своєї країни.

ТОВАРИСТВО 3 НЕОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [ОБЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ] - об'єд-нання осіб (фізичних або юридичних) для здійснення спільної підприємницької діяль-ності з метою отримання прибутку, які не-суть за зобов'язаннями створеного підпри-ємства повну солідарну відповідальність усім своїм майном, а не тільки вкладеним ка-піталом, як товариства з обмеженою відпо-відальністю. Збитки і прибуток розподіля-ються між учасниками пропорційно до част-ки кожного з них у майні товариства. Пере-дання своєї частки іншій особі здійснюєть-ся тільки за згодою усіх членів товариства.

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ [ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ] - об'єднання фізичних або юридичних осіб для здійснен-ня спільної підприємницької діяльності, які відповідають перед кредиторами тільки сво-їм заявленим капіталом (часткою у статут-ному фонді товариства). Капітал такого то-вариства ділиться на частки (паї). При вне-сенні паю членові товариства видається пайове свідоцтво, яке не є цінним папером. Воно може бути переданим іншій особі тіль-ки за згодою усіх членів.

ТОВАРИСТВО КОМАНДИТНЕ [ТОВАРИЩЕСТВО КОММАНДИТНОЕ] - Див. Ко-мандитне товариство.